FastWork - Quản trị cấu hình hệ thống

Quản trị tài khoản và hệ thống FastWork

Support avatar
15 bài viết trong bộ sưu tập này
Tác giả: Support
Quản trị người dùng

Cách thêm mới một đơn vị

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách phân quyền truy cập hệ thống

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách xóa người dùng ra khỏi bộ phận

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách xóa bộ phận

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách di chuyển người dùng giữa các bộ phận

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách xóa một đơn vị

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách phân quyền truy cập cho các tài khoản tham gia hệ thống

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách thêm mới một bộ phận

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách xóa tài khoản người dùng ra khỏi hệ thống

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách tra cứu lịch sử hệ thống bị chỉnh sửa

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách đặt lại mật khẩu tài khoản

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách mở khóa tài khoản bị khóa

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách đưa người dùng vào bộ phận

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách khóa tài khoản người dùng

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách thêm mới người dùng vào hệ thống

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước