FastWork - Quản lý Cơ hội khách hàng

Support avatar A
26 bài viết trong bộ sưu tập này
Tác giả: Support Anh Nguyễn
Vận hành

Cách gửi email trong cơ hội khách hàng

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách thêm nhanh hoạt động liên hệ trong cơ hội khách hàng

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách ghi chú trên từng cơ hội khách hàng

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách thực hiện trao đổi trên cơ hội khách hàng

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách theo dõi tổng quan cơ hội khách hàng

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách thêm nhanh ghi chú trong cơ hội khách hàng

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách xóa nhanh nhiều cơ hội khách hàng

A
Tác giả: Anh Nguyễn
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách cập nhật nhanh trạng thái "dừng theo đuổi" trên nhiều cơ hội bán hàng

A
Tác giả: Anh Nguyễn
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách gán nhanh người theo dõi trên nhiều cơ hội khách hàng

A
Tác giả: Anh Nguyễn
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách gán nhanh người phụ trách trên nhiều cơ hội khách hàng

A
Tác giả: Anh Nguyễn
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách trao đổi nhanh trên nhiều cơ hội khách hàng

A
Tác giả: Anh Nguyễn
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách cập nhật nhanh trạng thái, tình trạng bước xử lý, mức ưu tiên cơ hội khách hàng trên lưới

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách theo dõi các cơ hội cần xử lý

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách điều phối cơ hội khách hàng

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách thêm mới cơ hội khách hàng

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách xuất dữ liệu trong CHKH

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách nhập dữ liệu từ file excel trong CHKH

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước

Cách thêm người xử lý cơ hội khách hàng

Support avatar
Tác giả: Support
Cập nhật hơn một tuần trước