Som underlag för den situationsplan som du upprättar när du söker bygglov,
använder du en så kallad nybyggnadskarta, som är ett obligatoriskt kartunderlag.
Byggnadsnämnden i din kommun ska enligt lag som tillhandahålla nybyggnadskartan
åt dig när du begär detta. I PBL (plan- och bygglagen) står att:

”Om det behövs en karta för prövningen av en fråga om bygglov inom ett
område med sammanhållen bebyggelse (nybyggnadskarta) och sökanden
begär det, ska byggnadsnämnden tillhandahålla en sådan karta.”


En del kommuner erbjuder e-tjänster där du beställer nybyggnadskartor, annars hittar
du uppgifter om hur du begär dem på kommunens hemsida. Var ute i god tid, ibland
kan handläggningstiden vara lång. Nybyggnadskartor är normalt i skala 1:400 eller
1:500.


Vad innehåller en nybyggnadskarta?


En nybyggnadskarta innehåller allt som är viktigt att känna till när man planerar en ny
byggnad eller en tillbyggnad. Det handlar främst om grundläggande detaljer som
höjdkurvor (dvs. höjdskillnader) på fastigheten, fastighetsgränser, befintliga
vattenledningar, avlopp, elledningar, anslutningspunkter m.m. Även mer ovanliga
uppgifter som fornlämningar och liknande förekommer.
Men utöver uppgifter om befintlig bebyggelse och geologi, innehåller den även viktiga
fastighetsrättsliga detaljer som exempelvis huruvida du har rätt att ha infart till din
fastighet eller inte.

Finns det olika typer av nybyggnadskartor?

Ja, det finns i huvudsak tre typer av nybyggnadskartor:

Normal nybyggnadskarta (ibland benämnt enbart ”nybyggnadskarta”): En
normal nybyggnadskarta krävs vid nybyggnation i planlagt område. Det här är en mer
detaljerad karta som anger exempelvis anslutningspunkter för avlopp och vatten,
gator, befintlig bebyggelse och annat.

Enkel nybyggnadskarta: Vid tillbyggnader i planlagt område krävs enbart en så
kallad enkel nybyggnadskarta. Den är ett mindre detaljerat kartunderlag och kostar
därmed inte lika mycket.

Primärkarta (även kallat ”kartudrag”): För mindre och okomplicerade tillbyggnader
som staket, inglasning av uteplats, skyltar och liknande krävs enbart en
primärkarta/kartutdrag.

Vad kostar en nybyggnadskarta?


Även om plan- och bygglagen slår fast att byggnadsnämnden i din kommun måste
upprätta en nybyggnadskarta åt dig, föreskriver den även att kommunen har rätt att

ta ut en avgift för detta arbete. Det är du som sökande som betalar den här avgiften
och taxan varierar mellan kommuner.
Normalt tar kommunen också ut olika avgifter beroende på vilken typ av
nybyggnadskarta du behöver (mer om de olika typerna här ovan). Ofta varierar
priserna även inom respektive kategori. Här är ungefärliga uppskattningar av pris för
olika nybyggnadskartor, på din kommuns hemsida finns priser för området där du
bor:

Normal nybyggnadskarta: För en normalstor villatomt kan en normal
nybyggnadskarta kosta ungefär 5–10 000 kronor. För större fastigheter såsom nya
bostadsområden med flerbostadshus kan de kosta uppåt 30 000 kronor.

Enkel nybyggnadskarta: Kostar normalt 3–4000 kronor, men kan i vissa fall kosta
mer, beroende på vilken typ av byggnation det handlar om.

Primärkarta/kartudrag: Kostar normalt bara 1–2000 kronor för mindre fastigheter,
men är i regel beroende av fastighetens storlek.

Hittade du svaret?