Kaikki kokoelmat
Nettilasku taloushallinto
Muut lisätoiminnot
Internetsivuston ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste
Internetsivuston ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste
Jarkko Kähkönen avatar
Tekijä: Jarkko Kähkönen
Päivitetty yli viikko sitten

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää Epic Invoicing Oy:n tuottaman nettilasku.fi-internetsivuston sekä nettilasku.fi-taloushallinto-ohjelmiston käyttöehdot ja markkinointirekisterin.

Epic Invoicing Oy noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään.

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta, jotta internetsivuston käyttäjät ja markkinointirekisterin henkilöt ovat aina tietoisia, miten heidän tietojaan käsitellään. Voimassa oleva ja soveltuva tietosuojaseloste on saatavilla aina Epic Invoicing Oy:n internetsivustolta osoitteessa www.nettilasku.fi


INTERNETSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

1 YLEISTÄ

Epic Invoicing Oy (”Toimittaja”) sitoutuu suojaamaan Toimittajan tarjoaman internetsivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (https://www.nettilasku.fi) sekä kaikki siihen liittyvät hakemistot ja tietokannat) (kaikki yhdessä ”Sivusto”) vierailijoiden ja käyttäjien yksityisyyttä. Tämä käyttöehtosopimus on voimassa Epic Invoicing Oy:n ja palvelun käyttäjän (”Käyttäjä”) välillä.

Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Sivustoa. Käyttäessäsi Sivustoa, hyväksyt tämän käyttöehtosopimuksen sisällön ja sitoudut sitä noudattamaan.


2 MUU KUIN HENKILÖTIETO

Toimittaja voi kerätä käyttäjiltään muuta kuin henkilötiedoksi luokiteltavaa tietoa useilla eri tavoilla. Tämä tieto on tarpeellista Sivuston käytön seurannan kannalta ja käytämme tietoa parantaaksemme Sivustoa.


3 HENKILÖTIETO

Toimittaja kerää ja käsittelee tiettyjä Sivuston käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja, jotka Käyttäjä on itse toimittanut erilaisilla yhteydenottopyyntölomakkeilla Toimittajan verkkosivuston nettilasku.fi, tai palvelin alasivujen tai alidomainien (esim. app.nettilasku.fi) kautta tai sähköpostilla.

Sivustolla annettujen tietojen perusteella pystymme myöntämään pääsyn niihin verkkopalvelun eri osiin ja sisältöihin, joita Käyttäjä on itse pyytänyt.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää Käyttäjälle kohdennettuja markkinointiviestejä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tietojensa edellä kuvattua käyttöä, hän voi estää tietojensa käyttämisen lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen tuki@nettilasku.fi.


4 TIETOJEN LUOVUTUS

Toimittaja voi toimittaa kolmansille osapuolille tilastoja sisältäen käyttö- ja käyttäjätietoja sekä muita kuin henkilötietoja, mutta nämä tilastot eivät sisällä tunnistetietoja.


5 TURVALLISUUS

Sivusto on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Sivuston tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.


6 EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Eväste on pienimuotoinen tiedontallennusohjelma, jonka tietokoneen selain asentaa käyttäjän tietokoneen kovalevylle. Eväste ilmoittaa miten ja milloin käyttäjä käyttää Sivustoa ja auttaa Toimittajaa kehittämään Sivustoa. Evästeet ovat turvallisia. Niitä ei voi käyttää koodina tai virusten siirtämiseen eikä niistä tai niihin kerätä henkilötietoja. Voit estää evästeiden hyväksynnän, asettaa selaimen ilmoittamaan evästeiden vastaanottamisesta ja sulkea evästeen. Mikäli evästeet suljetaan, Sivuston käyttö voi rajoittua tai estyä.


7 HYVÄKSYNNÄT

Käyttäjän toimittaessa henkilötietojaan Sivuston kautta, käyttäjä on antanut Toimittajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle oikeuden käyttää tietoja kyseisellä sivustolla kuvatun mukaisesti.

Sivustolla annettu hyväksyntä koskee ainoastaan Sivustolle tallennettua käyttäjätietoa. Mikäli käyttäjä on toimittanut tiedot Toimittajalle muutoin kuin Sivuston kautta, kyseisten tietojen käyttöön ei vaikuta Sivustolla annettu hyväksyntä.


8 HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ETA:N ULKOPUOLELLE

Toimittaja ei siirrä käyttäjien henkilötietoja ETA:n ulkopuolelle pois lukien Toimittajan ETA:n ulkopuolella sijaitseva henkilöstö ja juridiset yksiköt ja/tai palvelun tarjoamista varten tarvittavat kolmannet osapuolet, joille tiedon siirtäminen on Sivuston ja sillä tarjotun palvelun toteuttamisen kannalta tai muusta Toimittajan katsomasta syystä tarpeellista. Mikäli tietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


9 KOLMANSIEN SIVUSTOT

Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Toimittajan Sivustoon. Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien sivustoille. Emme ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojaselosteet.


MARKKINOINTIREKISTERI

1 REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERI

Rekisterinpitäjä

Epic Invoicing Oy, Tohlopinranta 31, 33270 Tampere Y-tunnus 2571844-9

Rekisteri

Epic Invoicing Oy:n markkinointirekisterit


2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaavan tavoittamiseksi pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tuki@nettilasku.fi.


3 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Rekisteriä käytetään Rekisterinpitäjän tuotteiden myymistä ja markkinoimista varten. Edellä mainittuun sisältyy myös tapahtumien ja tilaisuuksien markkinointi.


4 REKISTERIIN TALLENNETUT TIEDOT

Rekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn roolia yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa tehtävässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä ovat muun muassa yrityksen perustiedot sekä yrityksen päättäjien ja avainhenkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisteriin tiedot tallennetaan Epic Invoicing Oy:n julkisten internetsivujen kautta saapuneista yhteydenottolomakkeista (muun muassa testitunnukset ja oppaiden lataukset).

Epic Invoicing Oy:n henkilökunnan käyttöoikeustiedot välittyvät markkinointirekisteriin ohjelmistojen käyttäjähallinnan kautta.

Säilytysaika

Markkinointirekisterin kontakti- ja yritystiedot säilytetään niin kauan kun, kontakti tai yritys on Epic Invoicing Oy:n potentiaalinen asiakas. Mikäli yrityksissä tai yrityksen avainhenkilöissä tapahtuu muutoksia, ne päivitetään joko suoraan Epic Invoicing Oy:lle tulleista päivityspyynnöistä tai päivityspalveluyrityksiltä saatujen tietojen kautta. Jos potentiaalinen asiakas on lopettanut toimintansa, sen kaikki tiedot poistetaan aktiivisesta käytöstä heti kun asiasta on saatu tieto.

Epic Invoicing Oy:n henkilöstöä koskevat henkilötietojen säilytysajat liittyvät työsopimuksen ehtoihin ja ovat tarkastettavissa työsopimuksesta ja Toimittajan henkilökunnan ohjeista.


5 HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja ei luovuteta Rekisterinpitäjän toimesta edelleen tai käytetä muuhun tarkoitukseen kuin mitä kohdassa 3 on mainittu.

Epic Invoicing Oy voi luovuttaa yhteystiedot yhteistyökumppaneilleen esimerkiksi tietyn markkinointiviestin toimittamiseksi sähköisessä tai paperisessa muodossa. Lisäksi Epic Invoicing Oy voi luovuttaa yhteystiedot yhteistyökumppanille Nettilasku.fi-palvelun kautta toteutettavan palvelun myynnin edistämistä varten. Tällöin kuitenkin sopimuksilla huolehditaan siitä, että kyseinen yhteistyökumppani ei voi käyttää saamiaan tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen. Epic Invoicing Oy voi myös luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.


6 HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

Epic Invoicing Oy:n työntekijöiden käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu roolipohjaisella käyttäjänhallintaprosessilla, jossa kullekin työntekijälle annetaan vain hänen tehtäväänsä ja toimenkuvaansa kuuluvat käyttöoikeudet.

Markkinointirekisterin tietoja voi päivittää myös Epic Invoicing Oy:n sopimuskumppani. Tällöin Epic Invoicing Oy vastaa sopimuskumppanin toiminnasta ja tietoturvasta kuten omastaan.

Alihankkijat

Googlen Tag Manager ja Google Analytics (tietojen turvaaminen): https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi


7 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaan markkinointirekisteri sisältää henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia.

7.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus), vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn, jonka perustiedot on tallennettu markkinointirekisteriin, tulee ottaa yhteyttä Epic Invoicing Oy:n tietosuojavastaavaan halutessaan käyttää laillisia oikeuksiaan. Yhteydenotto tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen tuki@nettilasku.fi.

Sama koskee Epic Invoicing Oy:n henkilökuntaa ja mahdollisia yhteistyökumppaneita.

7.2 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut sovellettavaa tietosuojasääntelyä.


8 YHTEYDENOTOT

Kaikissa tätä selostetta koskevissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä epäselvissä kysymyksissä Epic Invoicing Oy:n tämän selosteen kohdan 2 mukaisesti.

Epic Invoicing Oy voi tarvittaessa pyytää asiasta lisätietoja tai pyytää yhteydenottajaa täsmentämään pyyntöään kirjallisesti.


Mikäli sinulla on mitään kysyttävää, kokeile chat ikkunaa, tai laita viesti

Vastasiko tämä kysymykseesi?