Kui Kasutaja ei esita oma isikuandmeid või esitab valed või ebatäpsed isikuandmed, siis on Kasutaja registreering kehtetu. Kasutaja tasub valede või ebatäpsete isikuandmete esitamisel Beastile leppetrahvi summas 1500 eurot ja hüvitab Beastile igasuguse muu kahju, mis on tekkinud valede või ebatäpsete isikuandmete esitamise tagajärjel.

Did this answer your question?