All Collections
BUJ [LATVISKI]
Kas notiek, ja notiek negadījums un es par to pienācīgi nepaziņoju Beast Rent?
Kas notiek, ja notiek negadījums un es par to pienācīgi nepaziņoju Beast Rent?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Ja Transportlīdzeklis sabojājas, uz instrumentu paneļa ieslēdzas brīdinājuma signāli, dzirdami aizdomīgi sveši trokšņi vai rodas citi apstākļi, kas traucē drošai Transportlīdzekļa darbībai, Lietotājam nekavējoties jāpārtrauc Transportlīdzekļa lietošana un par to atbilstoši jāpaziņo Beast (zvanot uz Beast klientu atbalsta dienesta numuru, kas atrodams lietotnē) un jārīkojas saskaņā ar Beast komandas norādījumiem.

Zādzības vai jebkādu Transportlīdzekļa bojājumu gadījumā, kas radušies ceļu satiksmes negadījuma laikā vai citu apstākļu dēļ, Lietotājam nekavējoties par to jāinformē Beast un attiecīgā gadījumā attiecīgā valsts iestāde (piemēram, policija, ugunsdzēsības dienests), tostarp jāaizpilda ceļu satiksmes negadījuma deklarācija un jāveic visas citas darbības, kas nepieciešamas, lai novērstu vai samazinātu turpmākus Transportlīdzekļa un/vai trešo personu vai īpašuma bojājumus.

Ja saskaņā ar iepriekšējo teikumu netiek paziņots Beast un, ja nepieciešams, valsts iestādei, tiek piemērots līgumsods 1500 EUR apmērā.

Papildus tiek piemērota arī apdrošināšanas pašriska summa (1000 EUR).

Did this answer your question?