All Collections
BUJ [LATVISKI]
Kas notiek, ja esmu novietojis transportlīdzekli maksas autostāvvietā, bet neesmu laikus samaksājis maksu par autostāvvietu?
Kas notiek, ja esmu novietojis transportlīdzekli maksas autostāvvietā, bet neesmu laikus samaksājis maksu par autostāvvietu?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Ja Transportlīdzekļa lietošanas laikā Lietotājs novieto Transportlīdzekli maksas autostāvvietās, Lietotājam ir pienācīgi pašam jāsamaksā par šādu novietošanu vai attiecīgi jāatlīdzina Beast visas šādas izmaksas. Ja Lietotājs nav pienācīgi samaksājis par šādu autostāvvietu maksu, Lietotājam ir pienākums samaksāt Beast līgumsodu 15 EUR apmērā par katru nokavēto autostāvvietas maksas samaksas dienu. Šāda līgumsoda samaksa Beast neatbrīvo Lietotāju no pienākuma samaksāt maksu par autostāvvietu.

Did this answer your question?