All Collections
BUJ [LATVISKI]
Vai es varu pieļaut, ka manas nomas laikā pie stūres sēž kāds cits?
Vai es varu pieļaut, ka manas nomas laikā pie stūres sēž kāds cits?
Markus avatar
Written by Markus
Updated over a week ago

Ja nomas laikā, kas ir saistīta ar jūsu personīgo lietotāju, jūs atļaujat kādam citam vadīt transportlīdzekli, jūs joprojām būsiet pilnībā atbildīgs par visu, ja notiks negadījums. Pienākumu atlīdzināt transportlīdzekļa bojājumus vai no līguma izrietošos līgumsodus sedz atbildīgais lietotājs.

Lietotājs transportlīdzekli izmanto personīgi, ja vien nav pievienots, pārbaudīts un apstiprināts papildu lietotājs, kas izmantos transportlīdzekli. Lietotājs nedrīkst nodot Transportlīdzekli apakšnomā, nodot Transportlīdzekli citai personai vai ļaut citai personai izmantot Transportlīdzekli bez iepriekšējas rakstiskas vai skaidri apstiprinātas Beast piekrišanas. Lai izvairītos no šaubām, Lietotājs ir atbildīgs un atlīdzina Beast visus zaudējumus, ko Transportlīdzekļa lietošanas laikā nodarījis nepiederošs Transportlīdzekļa vadītājs.

Did this answer your question?