1) Generelt

Avtalen gjelder mellom kunden ("du", “deg”, "din", "dere") og elKompis Energi AS ("elKompis", "oss", "vi", "vår").

Generelt gjelder «Standard kraftleveringsavtale» fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norge. Strømavtalen som er beskrevet nedenfor er forbeholdt privatpersoner over 18 år. I tillegg gjelder følgende:

Når du inngår en avtale med oss, godtar du disse vilkårene og vår personvernerklæring.

2) Leveringsvilkår

Strømleveransen starter vanligvis opp 2 uker etter bestillingstidspunktet eller på dato angitt ved bestilling.

Spotavtalen har ingen bindingstid, og løper til den blir sagt opp. Du kan si opp avtalen ved å sende oss en e-post, eller ved å sende oss en melding direkte i elKompis-appen. Du kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Tilsvarende varslingsfrist for elKompis er 30 dager.

Dersom du flytter ut av boligen, og ønsker å si opp avtalen, må du varsle oss om dette senest 5 dager før utflytting, grunnet reglene i det norske strømmarkedet.

3) Fakturering og betaling
Faktura sendes som hovedregel ut som e-faktura, men andre typer betalingsløsninger er tilgjengelig i appen.

Fakturering skjer etterskuddsvis, en gang per måned, etter at perioden for leveranse av strøm er ferdig. Du vil motta en faktura per måler, vanligvis i løpet av den første eller andre uken etter leveransemåneden.

Vi benytter Nord Pool timespriser og ditt eksakte forbruk i de enkelte timene for å beregne spotprisen din. På faktura vises en snittpris for faktureringsperioden, ikke hver enkelt timespris.

Dersom ikke målerverdier fra netteier er mottatt innen tidspunktet for fakturering, har elKompis anledning til å benytte estimert forbruk som fakturagrunnlag. Eventuelle avvik fra reelt forbruk vil korrigeres på første faktura som produseres etter at korrekt forbruk er oppdatert i Elhub

Beløp over 50,- utbetales dersom vi mottar korreksjoner fra nettselskapet etter at ditt kundeforhold har opphørt.

Ved manglende betaling av strømfaktura innen forfallsdato vil elKompis eller elKompis partnere sende varsel om purring via app, e-post eller SMS. Forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato, og kommer i tillegg til purregebyr på kr 35,-.

Husk at du er selv ansvarlig for å holde kontaktinformasjonen din oppdatert.

Nettleie vil du motta i en egen faktura fra nettselskapet ditt.

4) Flytting
Ved flytting følger denne avtalen kunden til ny adresse. Ved mottak av melding om nye målerpunkt fra din netteier eller lignende, vil elKompis rutinemessig melde oppstart på disse for videreføring av kundeforholdet og for å unngå leveringsplikt. elKompis gis etter denne avtale fullmakt til å innhente all nødvendig informasjon fra netteier og til å representere kunden i registreringen på den nye adressen med elKompis som leverandør.

5) Fullmakt

Ved å signere denne avtalen gir du elKompis fullmakt til å:

a. Foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse, eller kreve garanti/forskuddsbetaling

b. Melde leverandørbytte eller innflytting og innhente nødvendig informasjon fra nettselskapet via kraftbransjens felles system Elhub. Selv om avtalen med nettselskapet registreres av elKompis vil kunden være fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.

c. Melde utflytting til nettselskapet via Elhub ved flytting.

d. Innhente målerverdier fra Elhub.

6) Offentlig regulering eller endringer i rammebetingelser
Produktet i denne avtalen gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i Kap. 5A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50 e.l., og disse tiltakene påvirker elKompis sine muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. Produktet vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

7) Angrefrist

Kunden har 14 dagers angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til elKompis, Vestre Strandgate 27, 4611 Kristiansand, eller på mail til kundesenter@elkompis.no innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm i henhold til disse vilkår frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten.

8) Særvilkår

elKompis har rett til å endre særvilkårene med 30 dagers skriftlig varsel per e-post/SMS, eller per brev dersom du ikke har samtykket til digital kommunikasjon. Videre gir avtalen elKompis Energi AS fullmakt til å flytte avtaleforholdet til annet konsernselskap gjennom leverandørskifte iht. NVEs regelverk eller såkalt «internt leverandørskifte». Slikt bytte skal foretas på for kunden identiske leveringsbetingelser og pris som beskrevet i denne avtalen.

9) Strømavtale og pris

Spotpris
elKompis leverer strøm til spotpris. Strømprisen er NordPool spotpris per time + inntil 1 øre/kWh som inkluderer avgifter, innkjøpskostnader og lovpålagte elsertifikater. Strømavtalen har en månedspris på kr 34,- per målepunkt. Dersom kunden ikke har timesmålt måler benytter vi netteiers justert innmatingsprofil (JIP - forbruksprofil) til avregning.

Fant du svaret?