Voor Nederlands scroll naar beneden!

How do I sign a document? 

You have received a document to be signed digitally:

 • You have been invited to sign the document via the issuing party's website
 • You have received an e-mail saying that a document is available for you to sign 

Click the link in the e-mail to open, read and sign the document (if you agree).

Clicking the link will send you to the Signhost environment, where the document will be automatically opened:  

After reading it, you can choose from 3 options:

 • Back 
 • Disagree 
 • Next 

 If you click ‘Back’, the document will close and you will leave the environment. The document can be re-opened using the link in the e-mail.

If you select ‘Disagree’, the document will be rejected. You must also enter your reason for rejecting the document so that the issuer of the document knows why you did so.

Clicking ‘Next’ will take you to the next page, which is where the signing takes place.

This is where you enter your first name and surname, and then sign using your mouse, touch device or stylus.

There are two options at the bottom of the screen:

If you are not happy with your signature, click ‘Sign again’ to do it again.
If you are happy with it and agree to the document, click ‘Sign’. 

Once the document has been signed successfully you will be sent either to the issuer's website/environment or to the Ondertekenen.nl website.

 After successful signing, both parties (the issuer and signer) will receive a copy of the fully-signed document by e-mail, as well as a transaction receipt (which will be sent separately).

Receiving the signed document:

Receiving the transaction receipt:

How do I sign documents digitally? 

Although digital signatures are a lot more involved than signatures on paper, for the signer the process is virtually the same.

The digital signature automatically records several pieces of information:

 • Who the signer is;
 • When the document was signed; and
 • The content of the document, which can no longer be altered once it has been signed.

The above information ensures that the document has been signed with legal validity and that its contents remain unchanged. A digital signature from Ondertekenen.nl is therefore legally identical to a pen-and-paper signature.

Video demonstration

For a brief summary of how to sign a digital document, click here. 

How do I sign?

After reading it, you can choose from 3 options:

 • Back
 • Disagree
 • Next

If you click ‘Back’, the document will close and you will leave the environment. The document can be re-opened using the link in the e-mail.

If you select ‘Disagree’, the document will be rejected. You must also enter your reason for rejecting the document so that the issuer of the document knows why you did so.

Clicking ‘Next’ will take you to the next page, which is where the signing takes place.

Verification methods

Signatures can be supplemented by various options to lend greater authentication to the signing process:

 • Adding a ‘scribble’ using a mouse or touchscreen;
 • Verification using SMS, iDEAL, iDIN, DigiD and/or eHerkenning; and
 • The use of a government-approved identity (PKI certificate, professional certificate).

What type of verification do your documents need? Read more here!

Signing

Finally, depending on the requirements of the sender, you can check / enter your name on the last page and place a scribble with the mouse, trackpad, or touchscreen. By pressing the 'Sign' button you send the document and then the transaction is complete.

What now?

Only once all signers from your transaction have signed successfully will the final signed version of your document be generated. A digital seal will also be placed on the document to prevent tampering, and to safeguard its authenticity.
Depending on the settings of the sender of the document, the document will be sent to you by email so that you receive a copy of the signed document.
If this is taking too long, the best thing to do is inquire about the status of the transaction with the organization that asked you to sign the document. 

Support

If the signing is not successful, or if you are just curious about what an advanced digital signature actually is, we will be happy to answer any questions you may have. Contact us at +31(0) 23-7370046.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe onderteken ik een document


Een document digitaal aangeboden krijgen om te ondertekenen? 

 • U wordt uitgenodigd om het betreffende document te ondertekenen via de website van de aanbieder
 • U ontvangt per e-mail het bericht dat er een document aangeboden is voor ondertekening

De link in de e-mail dient u aan te klikken om het betreffende document te openen, door te lezen en indien akkoord te ondertekenen.

Nadat u op de link heeft geklikt wordt u doorgezonden naar de omgeving van Signhost, waar het document automatisch zal worden geopend: 

Na het doorlezen van het document kunt u kiezen uit 3 opties:

 • Terug
 • Niet akkoord
 • Volgende


Mocht u kiezen voor Terug dan sluit u het document en verlaat de omgeving. Het document is middels de toegestuurde link wederom te openen.

Mocht u kiezen voor Niet Akkoord dan weigert u het betreffende document en dient een reden van weigering in te vullen zodat de aanbieder van het document op de hoogte is van de reden van weigering.

Mocht u kiezen voor Volgende dan wordt u doorgezonden naar de volgende pagina waar het ondertekenproces zal plaatsvinden:

Op deze pagina dient u uw voor- en achternaam in te vullen en daarna middels de muis, Touch device of styluspen uw handtekening te zetten.

Recht onderaan van het document kunt u uit twee opties kiezen:

 • Mocht u niet tevreden zijn met uw handtekening, dan heeft u de mogelijkheid om deze opnieuw te plaatsen 
 • Bent u tevreden en gaat u akkoord met het document klik dan op Ondertekenen

Nadat het document succesvol is ondertekend wordt u doorgestuurd naar de website / omgeving van de aanbieder van het document of u komt uit op de website van Ondertekenen.nl

 Na deze succesvolle ondertekening zullen beide partijen (aanbieder en ondertekenaar) het volledig ondertekende document per e-mail ontvangen, evenals de transactie bon welke apart zal worden toegestuurd

Ontvangst ondertekend document:

Ontvangst transactie bon:

Bij de digitale handtekening komt een stuk meer kijken dan de handtekening op papier. Voor de ondertekenaar is het proces echter nagenoeg gelijk.

In de digitale handtekening leggen we automatisch een paar zaken vast:

 • Wie is de ondertekenaar
 • Op welk moment is het document ondertekend
 • De inhoud van het document. Deze kan na ondertekening niet meer gewijzigd worden.

Bovenstaande gegevens bevestigen dat het document juridisch rechtsgeldig is ondertekend en dat het document onveranderd is gebleven. Hiermee is de digitale handtekening van Ondertekenen.nl juridisch gelijk aan een handtekening met pen op papier.

Video demonstratie

Voor een beknopte uitleg hoe u een document digitaal kunt ondertekenen, klik hier.

Hoe teken ik?

Na het doorlezen van het document kunt u kiezen uit 3 opties:

 • Terug
 • Niet akkoord
 • Volgende

Mocht u kiezen voor Terug dan sluit u het document en verlaat de omgeving. Het document is middels de toegestuurde link wederom te openen.

Mocht u kiezen voor Niet Akkoord dan weigert u het betreffende document en dient een reden van weigering in te vullen zodat de aanbieder van het document op de hoogte is van de reden van weigering.

Mocht u kiezen voor Volgende dan wordt u doorgezonden naar de volgende pagina waar het ondertekenproces zal plaatsvinden

Verificatiemethoden

De handtekening kan op verschillende manieren worden aangevuld om meer bewijskracht toe te voegen aan het ondertekenproces:

 • Het zetten van een krabbel met muis of touchscreen
 • Een verificatie met SMS, iDEAL, iDIN, DigiD en/of eHerkenning
 • Het gebruik van een door de overheid gekeurde identiteit (PKI-certificaat, beroepscertificaat)

Welke verificatie past bij uw documenten? Lees er hier meer over!

Ondertekenen

Als laatste kunt u op de laatste pagina afhanelijk van de vereiste uw naam controleren/opgeven en een krabbel plaatsen met de muis, trackpad, of touchscreen. Bij een druk op de knop 'Ondertekenen' verstuurt u het document en is de transactie rond.

En nu?

Pas wanneer alle ondertekenaars uit uw transactie succesvol hebben getekend zal het definitief getekende document worden gegenereerd. Ook komt er een zegel overheen ter beveiliging tegen aanpassingen en om de echtheid te waarborgen.
Afhankelijk van de instellingen van verzender van het document wordt het document per email worden toegestuurd zodat u een kopie ontvangt.
Duurt dit echter lang? Dan kunt u het best bij de organisatie die u heeft gevraagd te tekenen vragen naar de status van de transactie.

Ondersteuning

Lukt het ondertekenen niet, of bent u gewoon nieuwsgierig naar wat een digitaal geavanceerde handtekening eigenlijk is ?
Wij helpen u graag verder via 023-7370046.

  

Did this answer your question?