Greenely Premium AB:s (Greenely) villkor för produktionsavtal

Gäller fr.o.m. 2020-01-22

§1. Samarbete 
Kunden och Greenely skall upplysa varandra om förhållanden som är av betydelse för avtalets fullgörande. Kunden skall under avtalets giltighetstid vara avtalskund hos Greenely gällande elförbrukning till den anslutningspunkt som solkraftsanläggningen är kopplad.

§2. Mätnings- och anläggningskrav
Detta Avtal förutsätter att Kunden har ett elnätsavtal kopplat till anläggningen. Produktionen ska mätas separat från Kundens elanvändning och rapporteras av Kundens elnätsföretag timme för timme, på det anläggnings ID som anges i avtalet.

§3. Giltighetstid

Avtalet löper tillsvidare med en kalendermånads uppsägningstid för båd aparter.

§4. Elcertifikat och ursprungsgarantier

Greenely köper in samtliga elcertifikat (EC) och ursprungsgarantier (UG) kopplade till den aktuella produktionen som Kunden önskar sälja.

§5. Elcertifikat

Greenely köper in de elcertifikat som Kunden önskar sälja. Det förutsätter att Kunden har en elmätare som mäter all produktion av EC och UG samt att Kunden har ett Cesar-konto för sina EC och UG.

§6. Kundens åtaganden

Kundens åtagande omfattar leverans av överskottsproduktion av el från solkraft samt överförande av elcertifikat (EC) och ursprungsgarantier (UG) till Greenely. Ett EC och en UG motsvarar leverans av 1000 kWh överskottsel.

§7. Ersättning

Kunden skall erhålla ersättning för levererad överskottsel och samtliga EC och UG som levererats till Greenely i enlighet med punkt 7 nedan. Kunden skall under avtalsperioden leverera till Greenely all överskottsproduktion av el från sin solkraftsanläggning. EC och UG som Kunden vill sälja till Greenely under avtalsperioden skall via Cesarkonto överföras till Greenelys Cesarkonto med kontonamn Greenely Premium AB.

Ersättningen baseras på Nord Pools timspotpris för det elområde som
anläggningen ligger i. Ersättningen baseras på den volym som inrapporteras till Greenely från Kundens elnätsföretag.

Ersättning för EC och UG uppgår till gällande marknadspriser under den månad som Kunden överför EC eller UG från sitt Ceasarkonto till Greenelys Ceasarkonto.

§8. Fakturering

Kunden debiteras skillnaden i kronor mellan använd el och inmatad el varje månad. Om värdet på den inmatade elen överstiger värdet på den använda elen läggs beloppet tillgodo på nästkommande faktura.

Produktionsavtalet har ingen månadskostnad.

§9. Avtalsöverlåtelse

Detta avtal får inte överlåtas utan den andre avtalspartens skriftliga medgivande. Greenely har dock rätt att överföra detta avtal till annat bolag inom sin koncern utan skriftligt medgivande från Kunden.

§10. Personuppgifter

Greenely ansvarar för behandlingen av Kundens personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagar som kontrollerar insamling och användning av uppgifter gällande individer (personuppgifter). Kunden har rätt att få information om hur personuppgifter som rör Kunden behandlas och tillgång till sina personuppgifter samt en kostnadsfri kopia av dessa. Kunden har även rätt till rättelse, radering, begränsning av sina personuppgifter samt till dataportabilitet (rätt att få ut de personuppgifter som rör Kunden i ett allmänt användbart format för att kunna överföra dessa från Greenely till annan). Greenely kommer att lagra och behandlaKundens personuppgifter under den tid Avtalet löper samt upp till ett (1) år efter Avtalets utgång.

Om Kunden har några frågor eller invändningar angående Greenelys hantering av personuppgifter är Kunden välkommen att kontakta Greenely via www.greenely.se eller kundservice. Kunden har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, avseende Greenelys hantering av personuppgifter.

Hittade du svaret?