In Gynzy kun je veel verschillende gegevens vinden die informatie geven over het leren van jouw leerlingen. Deze gegevens helpen jou dagelijks bij het lesgeven. Ze kunnen ook benut worden wanneer je periodiek wilt rapporteren over de voortgang van een leerling. Bijvoorbeeld bij het samenstellen van rapporten.

De mogelijkheden voor een rapport zijn eindeloos. Het is belangrijk dat het rapport dat je meegeeft aan jouw leerlingen goed aansluit bij het onderwijs waar jouw school voor staat. Als je met de verwerkingssoftware van Gynzy werkt, kun je gegevens uit Gynzy in jouw rapport verwerken. Dit vormt een waardevolle informatiebron, naast andere input zoals observaties en methode-onafhankelijke toetsen.

Hieronder geven we een overzicht van de verschillende gegevensbronnen uit Gynzy die je zou kunnen verwerken in een rapportage. We lichten toe wat deze gegevens weergeven. Ook geven we een voorbeeld van een van de vele manieren waarop je deze gegevens kunt verwerken in een rapportage. Daarbij beschrijven we ook wat je kunt bespreken, wanneer je over deze gegevens in gesprek wilt gaan. Je kunt de gegevens bijvoorbeeld met ouders en leerling bespreken tijdens een 10-minutengesprek.

Het is belangrijk om de onderstaande voorbeelden niet als heilige graal te zien. Het is niet altijd wenselijk om ze één op één over te nemen. Wel kunnen ze je aan het denken zetten over de mogelijkheden. Samen met jouw team kun je dan afstemmen wat er past bij jullie school.

Wil je graag samen met jouw team begeleid worden in het verwerken van gegevens uit Gynzy in jullie rapport? Of wil je advies over het vormgeven van een (geheel nieuw) rapport afgestemd op jullie specifieke wensen en situatie? De onderwijsadviseurs van de Gynzy Academie helpen je graag op weg. Je kunt hier een scholing of meer informatie aanvragen.

Inhoud

Leerlingkaart - Vakprofiel
Leerlingkaart - Aantal gemaakte opgaven
Leerlingkaart - Indicator zone van naaste ontwikkeling
Leerlingkaart - Beheersing op leerdoelen eigen leerjaar
Leerlingkaart - Beheersing op alle leerdoelen

Inzicht - Groepsinzicht
Inzicht - Wereldgrafiek: Wereldbeheersing vs aantal gemaakte opgaven
Inzicht - Wereldgrafiek: Wereldbeheersing vs datum
Doelenboekjes
Toetskaart - Resultaten
Toetskaart - Leerdoelen

Leerlingkaart - Vakprofiel

Het vakprofiel visualiseert de huidige beheersing en de ontwikkeling van deze beheersing per domein. De beheersing aan de start van de ingestelde periode wordt in het oranje weergegeven en de beheersing aan het eind van de periode in het groen. Zo kun je bij elk domein de groei van de leerling zien. Daarnaast kun je snel zien welke domeinen meer en welke minder beheerst worden.

Door over een punt in de grafiek te gaan zie je de precieze gegevens van dat domein. Je kunt zelf bepalen of de scores over alle leerdoelen of alleen die uit het eigen leerjaar berekend worden met de schakelaar ‘alle leerdoelen’. De scores die in dit vakprofiel weergegeven worden, zijn de gemiddelde vaardigheidsscores. Dit is een gemiddelde van de vaardigheidsscores van alle doelen binnen dat domein uit de leerlijn van Gynzy* (behorend bij het eigen leerjaar).

Voorbeeld:
Print het vakprofiel en voeg de print bij het rapport.

Bespreek op welke domeinen de leerling meer of minder beheersing heeft getoond binnen Gynzy. Ook kun je bespreken op welk domein de leerling het meest en minst gegroeid is.

Leerlingkaart - Aantal gemaakte opgaven

In de kolom ‘opgaven’ wordt het aantal opgaven dat in de gekozen periode gemaakt is getoond. Hieronder wordt tussen haakjes het totaal aantal gemaakte opgaven in het huidige schooljaar tot aan het eind van deze periode getoond. Beide aantallen betreffen opgaven gemaakt in lessen, toetsen, Dorpen en Eilanden. Het aantal gemaakte opgaven geeft een beeld van de inzet van de leerling. Het geeft weer in hoeverre een leerling in Gynzy geoefend heeft met een bepaald vak of domein.

Voorbeeld:
Neem ‘Inzet Gynzy rekenen’ als rubriek op in het rapport. In deze rubriek plaats je de kopjes ‘Complimenten’ en ‘Werkpunten’. Bij ‘Complimenten’ beschrijf je een of enkele domeinen waarin de leerling (gewenst) een hoger aantal opgaven gemaakt heeft. Bij ‘Werkpunten’ beschrijf je een of enkele domeinen waarin de leerling (ongewenst) een lager aantal opgaven gemaakt heeft.

Bespreek hoe de leerling kan gaan werken aan de domeinen die je genoteerd hebt bij ‘Werkpunten’.

Leerlingkaart - Indicator zone van naaste ontwikkeling

Aan de indicator van het niveau van de gemaakte opgaven kun je aflezen of de leerling in zijn zone van naaste ontwikkeling werkt, daarboven of daaronder. Dit kan iets zeggen over het aanbod dat jij als leerkracht voor de leerling gekozen hebt, maar het kan ook iets zeggen over de keuzes die de leerling zelf gemaakt heeft binnen het beschikbare aanbod.

Waren de opgaven boven het niveau van de leerling? Dan kan het aanbod te moeilijk zijn geweest of heeft de leerling zichzelf te veel uitgedaagd door aan te moeilijke doelen te werken. Waren de opgaven onder het niveau van de leerling? Dan kan het aanbod te gemakkelijk zijn geweest of wilde de leerling het zichzelf gemakkelijk maken door gemakkelijke doelen te kiezen.

Voorbeeld:
Neem ‘Uitdaging Gynzy spelling’ op als rubriek in je rapport. Creëer een rij per domein. Per domein noteer je of de leerling in zijn zone van naaste ontwikkeling werkt, daarboven of daaronder. Je noteert hiervoor: ‘Je kiest erg moeilijk’, ‘Je kiest passende doelen’ of ‘Je kiest erg gemakkelijk’. Houd hierbij wel in gedachte dat de keuzemogelijkheden van de leerling beperkt worden door voorgeschreven aanbod (bijvoorbeeld de methode).

Bespreek hoe het kan dat een leerling niet altijd passende doelen kiest. Bespreek hoe de leerling voortaan betere keuzes kan maken.

Leerlingkaart - Beheersing op leerdoelen eigen leerjaar

In het zwart omkaderde vierkant staat per domein de gemiddelde vaardigheidsscore. Dit is een gemiddelde van de vaardigheidsscores van alle leerdoelen binnen dat domein van de leerlijn van Gynzy*, behorend bij het eigen leerjaar. Voor het berekenen van dit gemiddelde worden ook doelen meegenomen waar een leerling nog niet aan gewerkt heeft. Deze gemiddelde score loopt gedurende het leerjaar op.

Naast de gemiddelde vaardigheidsscore wordt per domein ook de groei van de vaardigheidsscore in de gekozen periode getoond.

De bolletjes in deze kolom van de leerlingkaart geven de relatieve beheersing van leerdoelen uit het eigen leerjaar weer. Hiervoor worden de vaardigheidsscores van een leerling telkens vergeleken met de vaardigheidsscores van leerjaargenoten die ook met Gynzy werken. Alle leerlingen worden op basis van hun scores verdeeld in vijf even grote groepen: rood, oranje, geel, lichtgroen en donkergroen. Aan deze kleuren kun je zien of de leerling zich in vergelijking met zijn leerjaargenoten in de laagst, middelste of hoogst scorende groep leerlingen bevindt of daartussenin. Als je Gynzy met ParnasSys gekoppeld hebt, is de ‘Waardering’ toegevoegd. Dit zijn de kleuren én betekenissen van de bolletjes uit de leerlingkaart.

Naast de gemiddelde vaardigheidsscore, de groei hierin en de relatieve beheersing, wordt het aandeel behaalde doelen weergegeven. Hiermee wordt weergegeven op hoeveel van de onderliggende leerdoelen uit de leerlijn van Gynzy* de leerling een score van meer dan 75% heeft.


Voorbeeld:
Neem ‘Beheersing Gynzy spelling’ op als rubriek in je rapport. Creëer een rij per domein. Per domein noteer je de relatieve beheersing van een leerling. Je noteert hiervoor: ‘Hoogst’, ‘Bovengemiddeld’, ‘Gemiddeld’, ‘Benedengemiddeld’ of ‘Laagst’. Je kunt de beheersing bekijken op de leerdoelen uit het eigen leerjaar, dit kan passend zijn wanneer jullie als school het leerstofjaarklassensysteem hanteren.

Houd er rekening mee dat leerlingen hoger uitkomen naarmate ze in meer verschillende doelen oefenen. Komen de gegevens in Gynzy niet overeen met het beeld dat jij van de leerling hebt? Neem de gegevens uit Gynzy dan niet zomaar over. Pas de gegevens naar eigen inzicht aan zodat het rapport dat jij meegeeft aan de leerling, het juiste beeld van de leerling geeft.

Bespreek dat deze relatieve beheersing een vergelijking met andere leerlingen uit hetzelfde leerjaar weergeeft. Benadruk dat dit alleen de binnen Gynzy getoonde beheersing betreft. Bespreek waar nodig hoe er gewerkt kan worden aan de domeinen waarop de leerling een benedengemiddelde beheersing heeft getoond. Bespreek ook hoe de leerling uitdaging kan vinden op domeinen waarop hij een bovengemiddelde beheersing heeft getoond.

Leerlingkaart - Beheersing op alle leerdoelen

In het zwart omkaderde vierkant staat per domein de gemiddelde vaardigheidsscore. Dit is een gemiddelde van de vaardigheidsscores van de leerdoelen van alle leerjaren binnen dat domein uit de leerlijn van Gynzy*. Deze score loopt gedurende de basisschooltijd van een leerling op.

Naast de gemiddelde vaardigheidsscore wordt per domein ook de groei in de gekozen periode getoond.

De bolletjes in deze kolom van de leerlingkaart geven de relatieve beheersing van alle leerdoelen weer. Hiervoor worden de vaardigheidsscores van een leerling telkens vergeleken met de vaardigheidsscores van leerjaargenoten die ook met Gynzy werken. Alle leerlingen worden op basis van hun scores verdeeld in vijf even grote groepen: rood, oranje, geel, lichtgroen en donkergroen. Aan deze kleuren kun je zien of de leerling zich in vergelijking met zijn leerjaargenoten in de laagst, middelste of hoogst scorende groep leerlingen bevindt of daartussenin. Houd er rekening mee dat leerlingen hoger uitkomen naarmate bij hen het startniveau later ingesteld is.

Naast de gemiddelde vaardigheidsscore, de groei hierin en de relatieve beheersing, wordt het aandeel behaalde doelen weergegeven. Hiermee wordt weergegeven op hoeveel van de onderliggende leerdoelen uit de leerlijn van Gynzy* de leerling een score van meer dan 75% heeft.


Voorbeeld:
Neem ‘Beheersing Gynzy’ op als rubriek in je rapport. Creëer een rij per domein. Per domein noteer je in een kolom het aantal behaalde doelen. In een kolom hiernaast noteer je een prognose. Deze prognose kan bijvoorbeeld zijn:
Het aantal doelen dat deze leerling aan het eind van het schooljaar behaald moet hebben.
Het aantal doelen dat deze leerling naar verwachting aan het eind van zijn basisschooltijd kan behalen.
Het aantal doelen dat deze leerling tot nu toe aangeboden heeft gekregen.

Het bekijken van de beheersing op alle leerdoelen kan passend zijn wanneer jullie als school het leerstofjaarklassensysteem loslaten. Werp altijd een kritische blik op dit aandeel. De mogelijkheden voor leerlingen om (een groot aantal) doelen te behalen, wordt namelijk grotendeels bepaald door het aanbod van deze doelen in jouw planning. Jij bepaalt welke gegevens je wel of niet op een rapport weergeeft, waarmee het je vrij staat om het aandeel behaalde doelen niet op het rapport weer te geven.

Bespreek per domein of het aandeel behaalde doelen passend is voor het moment (leerjaar en periode). Wanneer het aandeel behaalde doelen minder groot dan verwacht is, bespreek je hoe de leerling kan gaan werken aan dit domein of deze domeinen.

Inzicht - Groepsinzicht

Groepsinzicht geeft jou inzicht in de beheersingsscores van de individuele leerlingen in jouw groep. Dit wordt weergegeven aan de hand van gemiddelde vaardigheidsscores. Op basis van de door jou geselecteerde groep, de geselecteerde datum en de geselecteerde vakgebieden wordt er een tabel gevuld.

In iedere cel vind je per leerling informatie over zijn beheersing van het vakgebied: een vaardigheidsscore. Deze vaardigheidsscore is een gemiddelde vaardigheidsscore, het gemiddelde van de vaardigheidsscores op alle voor de leerling relevante leerdoelen voor dit vakgebied.

Voorbeeld:

Neem 'beheersing rekenen Gynzy' mee op je rapport. Je kunt bijvoorbeeld op het rapport van een leerling waarbij het vaardigheidsscorebalkje geel scoort plaatsen: ‘Je loopt goed op schema’ of ‘Je kunt goed mee komen’.

Inzicht - Wereldgrafiek: Wereldbeheersing vs aantal gemaakte opgaven

Deze Wereldgrafiek laat de ontwikkeling van de gemiddelde vaardigheidsscore per domein zien. Dit is een gemiddelde van de vaardigheidsscores van alle doelen binnen dat domein uit de leerlijn van Gynzy*. Deze score loopt gedurende de basisschooltijd van een leerling op. In de linker Wereldgrafiek wordt deze ontwikkeling afgezet tegen het aantal gemaakte opgaven.

Hier mag een ongeveer lineaire ontwikkeling verwacht worden: naarmate een leerling meer oefent, verwachten we een stijging in vaardigheidsscore. Een sterker stijgende lijn wijst op een sterkere groei en een minder sterk stijgende lijn wijst op een minder sterke groei.

Voorbeeld:
Neem ‘Ontwikkeling beheersing Gynzy spelling’ op als rubriek in je rapport. Creëer een rij per domein. Per domein noteer je jouw bevindingen over de ontwikkeling van de leerling op dat domein. Noteer hiervoor: ‘Boven verwachting’, ‘Naar verwachting’, of ‘Beneden verwachting’.

Bespreek bij de domeinen waar de ontwikkeling beneden of boven verwachting is, waar dit vandaan kan komen. Als de ontwikkeling op een bepaald domein beneden verwachting is, verken je samen hoe de ontwikkeling van de leerling op dit domein versterkt kan worden.

Inzicht - Wereldgrafiek: Wereldbeheersing vs datum

Deze Wereldgrafiek laat de ontwikkeling van de gemiddelde vaardigheidsscore per domein zien. Dit is een gemiddelde van de vaardigheidsscores van alle doelen binnen dat domein uit de leerlijn van Gynzy*. Deze score loopt gedurende de basisschooltijd van een leerling op. In de rechter Wereldgrafiek wordt deze ontwikkeling afgezet tegen de tijd.

Het verloop van deze grafiek wordt grotendeels bepaald door de variatie in de nadruk op de verschillende domeinen over en binnen leerjaren.

Na het selecteren van een leerjaar, verschijnen er kleuren in deze grafiek. Deze kleuren geven de relatieve beheersing van alle leerdoelen weer. Hiervoor worden de vaardigheidsscores van een leerling telkens vergeleken met de vaardigheidsscores van leerjaargenoten die ook met Gynzy werken. Alle leerlingen worden op basis van hun scores verdeeld in vijf even grote groepen: rood, oranje, geel, lichtgroen en donkergroen. Aan deze kleuren kun je zien of de leerling zich in vergelijking met zijn leerjaargenoten over de tijd in de laagst, middelste of hoogst scorende groep leerlingen bevond of daartussenin. Bij behoud van eenzelfde kleur over de tijd, ontwikkelt een leerling zich naar behoren, op zijn eigen niveau.

Voorbeeld:
Neem ‘Ontwikkeling beheersing Gynzy rekenen’ op als rubriek in je rapport. Creëer een rij per domein. Per domein noteer je jouw bevindingen over de ontwikkeling van de leerling op dat domein, rekening houdend met het niveau van de leerling. Noteer hiervoor: ‘Boven verwachting’, ‘Naar verwachting’, of ‘Beneden verwachting’. Hiervoor bekijk je of de kleur waar de score van de leerling in valt verandert of gelijk blijft.

Bespreek bij de domeinen waar de ontwikkeling beneden of boven verwachting is, waar dit vandaan kan komen. Als de ontwikkeling op een bepaald domein beneden verwachting is, verken je samen hoe de ontwikkeling van de leerling op dit domein versterkt kan worden.

Doelenboekjes

De doelenboekjes geven, gesorteerd per leerjaar, een overzicht van de leerdoelen uit de leerlijn van Gynzy*. Per leerdoel kan een streefdoel gesteld worden; het beheersingsniveau waar de leerling naartoe werkt. De leerling kan zijn huidige score of startscore bijhouden en zijn voortgang inkleuren. Ook kan een doel afgevinkt worden bij voldoende beheersing. Dit doelenboekje biedt op doelniveau inzicht in de beheersing van de leerling.

Voorbeeld:
Het bijgehouden doelenboekje kan fungeren als rapportage.

Bespreek of de leerling voor dit moment in het leerjaar al voldoende gewerkt heeft aan de doelen uit het doelenboekje. Verken welke doelen in de komende periode extra aandacht behoeven.

Toetskaart - Resultaten

De resultaten op de toetskaart bieden informatie over een momentopname. De toetsen zijn niet adaptief, waardoor leerlingen worden vergeleken langs dezelfde lat. De selectieve inhoud van de toets geeft de beheersing van een leerling slechts beperkt weer. Per referentieniveau biedt de toetskaart per leerling informatie over het goed-percentage van de gemaakte toetsopgaven. Werp een kritische blik op deze vorm van toetsing, om te bepalen of deze resultaten wel of niet geschikt zijn voor een rapport.

Omdat de referentieniveaus op elkaar voortbouwen telt het aandeel van onderliggende niveaus ook mee bij hogere niveaus. Met andere woorden: bij de score op 2F of 1S niveau tellen zowel de opgaven van 2F of 1S-doelen als de opgaven van 1F-doelen mee.

Voorbeeld:
Neem ‘Toetsresultaten Gynzy rekenen’ op als rubriek in je rapport. Creëer een rij per referentieniveau. Per referentieniveau noteer je het over verschillende blokken gemiddelde goed-percentage.

Bespreek dat de goed-percentages de resultaten van een momentopname weergeven. Verken welk referentieniveau voor de leerling op het huidige moment het best passend lijkt.

Toetskaart - Leerdoelen

Ook zonder de toets af te nemen, kan de toetskaart informatie bieden over de mate waarin de leerlingen de toetsdoelen beheersen. Bij het leerdoelenoverzicht op de toetskaart kunnen namelijk de actuele vaardigheidsscores van de leerlingen op de toetsdoelen getoond worden. Voordat leerlingen een toets maken, hebben ze vaak al meerdere malen gewerkt aan de doelen die in de toets naar voren komen. Alle opgaven die leerlingen in lessen of bij het werken in de Werelden gemaakt hebben bij een leerdoel, worden meegenomen in hun vaardigheidsscore.

Door voor of na het afnemen van de toets de vaardigheidsscores bij de toetsdoelen te bekijken, kun je een nauwkeurig beeld krijgen van de mate waarin de leerlingen de toetsdoelen beheersen. Omdat in deze vaardigheidsscore verschillende leermomenten van de leerling meegenomen worden, geeft dit vaak een eerlijker beeld van de beheersing van de leerling dan een momentopname zoals een toets.

Voorbeeld:
Neem 'Beheersing Gynzy rekenen' op als rubriek in je rapport. Creëer een rij per referentieniveau. Per referentieniveau noteer je de over de verschillende doelen van de verschillende blokken gemiddelde vaardigheidsscore.

Bespreek dat de vaardigheidsscore de binnen Gynzy getoonde beheersing weergeeft, op een schaal van 0 tot 100. Verken welk referentieniveau de komende tijd voor deze leerling specifiek aandacht mag krijgen.

* De leerlijnen van Gynzy bevatten een breed aanbod aan leerdoelen. Dit aanbod is breder dan het aanbod in een reguliere methode. De leerdoelen uit de leerlijnen van Gynzy komen meestal niet allemaal aan bod, aangezien ze niet allemaal vereist zijn. Hierdoor weet je niet precies waar een leerling qua beheersing (vaardigheidsscore) aan het eind van het jaar of aan het eind van de basisschool op uit zou moeten komen. Daarom zeggen de vaardigheidsscores los weinig. Ook valt niet eenvoudig vast te stellen hoeveel groei een leerling binnen een bepaalde periode moet laten zien. Je kunt de vaardigheidsscores en de groei hierin wel gebruiken om leerlingen onderling te vergelijken. Ook kun je de huidige scores van een leerling vergelijken met hetgeen de leerling eerder heeft laten zien. Het kan ook heel waardevol zijn om (per leerling) een prognose op te stellen. Dit geeft je de mogelijkheid om de werkelijke scores en groei te vergelijken met de prognose.

Heb je het antwoord gevonden?