มีอยู่ 2 วิธีในการเพิ่มพนักงานของคุณเข้ามาในระบบของ HReasily:

 1. เพิ่มพนักงานรายบุคคล

 2. อัปโหลดรายชื่อพนักงานแบบเป็นกลุ่ม (แนะนำ)

[ ดูวิธี | ดาวน์โหลด .xlsx เท็มเพลต]

หากคุณมีพนักงานไม่มากที่จะเพิ่มเข้าไปในระบบ คุณก็สามารถเพิ่มชื่อพนักงานเข้าไปเป็นรายบุคคลได้เลย อย่างไรแล้ว เราแนะนำให้คุณใช้วิธีการอัปโหลดรายชื่อพนักงานแบบเป็นกลุ่มมากกว่า เพื่อเป็นการประหยัดเวลา แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เราก็จะสอนทั้ง 2 วิธีให้กับคุณเอง

1. เพิ่มพนักงานรายบุคคล

ขั้นตอนที่ 1:

ไปที่ ข้อมูลพนักงาน (Staff Directory)

ขั้นตอนที่ 2:

เลือก เพิ่มพนักงาน (ADD EMPLOYEE)

ขั้นตอนที่ 3:

คุณจำเป็นต้องใส่ข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้บนหน้าจอที่เด้งขึ้นมา ก่อนที่จะกด บันทึก

 • หมายเลขพนักงาน (Employee ID)

 • หน่วยงาน/แผนก (Department) [เรียนวิธีการสร้างหน่วยงาน/แผนก]

 • ชื่อเล่น (Nick Name)

 • คำนำหน้าชื่อ* (Title)
  ‣ Mr. / นาย
  ‣ Miss / นางสาว
  ‣ Mrs. / นาง
  ‣ M.C. / หม่อมเจ้า
  ‣ M.R. / หม่อมราชวงศ์
  ‣ M.L. / หม่อมหลวง
  ‣ Lt. / ร้อยโท
  ‣ Sub Lt. / ร้อยตรี
  ‣ Acting Sub Lt. / ว่าที่ร้อยตรี
  ‣ Others / อื่นๆ

 • ชื่อจริง* (First Name)

 • นามสกุล (Last Name)

 • อีเมล (Email Address)
  [หมายเหตุ: จำเป็นต้องกรอกหากต้องการให้ Online Access แก่พนักงาน]

 • เพศ* (Gender)

 • วัน เดือน ปีเกิด* (Date of Birth)

 • สัญชาติ* (Country of Nationality)

 • หมายเลขบัตรประชาชน* (National ID)

 • หมายเลขใบอนุญาตทำงาน (Work Permit ID)

ข้อมูลเพิ่มเติม (ไม่จำเป็น):

 • รหัสประเทศ (Country Code)

 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (Mobile Number)

 • หมู่ (Moo)

 • ซอย (Soi)

 • ถนน (Road)

 • แขวง (Sub-District)

 • เขต (District)

 • จังหวัด (Province)

 • รหัสไปรษณีย์ (Post Code)

 • ประเทศ (Country)

การได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งาน:

 • อนุญาตให้พนักงานเข้าใช้งานแบบออนไลน์
  ‣ หากกดเลือกที่ช่องนี้ อีเมลจะถูกส่งไปยังพนักงานที่ถูกเลือกโดยอัตโนมัติ เพื่อแจ้งให้พนักงานตั้งค่าบัญชีของตนเอง การอนุญาตให้เข้าใช้งานแบบออนไลน์นั้นช่วยให้พนักงานสามารถดูประวัติของตนเอง ดูสลิปเงินเดือน ยื่นขอวันลา การเบิกจ่าย และเข้างาน/ออกงานผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือของ HReasily ได้ [Android | iOS]

ขั้นตอนที่ 4:

เลือก แก้ไข ตรวงส่วนของ บัญชีเงินเดือนพนักงาน (Employee Payroll Info)

ขั้นตอนที่ 5:

กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วนบนหน้าต่างที่เด้งขึ้นมา ก่อนที่จะกดปุ่ม บันทึก

 • ความถี่ในการจ่าย* (Payment Frequency):
  ‣ เดือนละ 1 ครั้ง (Monthly)
  ‣ เดือนละ 2 ครั้ง (Fortnightly)

 • วิธีการจ่าย* (Payment Mode):
  ‣ โอนผ่านธนาคาร (Bank Transfer)
  ◦ ชื่อธนาคาร* (Bank Name)
  ◦ รหัสสาขา (Branch Code)
  ◦ เลขบัญชี* (Account Number)
  ‣ เช็ค (Cheque)
  ‣ เงินสด (Cash)

 • แจ้งเตือนใบจ่ายเงินเดือนทางอีเมล (Payslip notification by email)

[หมายเหตุ: พนักงานจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้งานออนไลน์เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชั่นนี้]

ขั้นตอนที่ 6:

เลื่อนลงมาที่ การจ้างงานปัจจุบัน (Current Employment) แล้วกดที่ แก้ไข

ขั้นตอนที่ 7:

กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้บนหน้าต่างที่เด้งขึ้นมา ก่อนที่จะกด บันทึก

 • ตำแหน่ง* (Designation)
  [ตัวอย่าง: HR executive, marketing executive, accounts executive หรืออื่นๆ]

 • สถานะพนักงาน* (Employment Status)
  ‣ ทดลองงาน (Probation)
  ◦ ระยะเวลาทดลองงาน (Probation Period) [วัน/เดือน/ปี]*
  ‣ พนักงานประจำ (Confirmed)
  ‣ ลาออก/ไล่ออก (Resigned/Dismissed)
  ◦ วันที่แจ้งออก* (Resigned Date)
  ◦ วันทำงานวันสุดท้ายเป็นวันเดียวกับวันที่แจ้งออก
  (Last Day Working is Same with Resigned Date)
  (หากกดเลือกที่กล่องนี้ เงินเดือนของพนักงานจะถูกคำนวณถึงวันที่แจ้งออกเท่านั้น)
  ◦ เหตุผลที่ลาออก (Resignation Reason)
  ‣ ฝึกงาน (Interns)
  ‣ พนักงานชั่วคราว/สัญญาจ้าง (Temp/Contract Staff)

‣ ที่ปรึกษา (Consultant)

 • วันที่เข้าร่วม* (Date Joined)

 • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่* (Effective From)

 • เกรดของงาน (Job Grade)

 • คำอธิบาย (Description)

 • วันหมดอายุใบอนุญาตทำงาน (Work Permit Expiry Date)

 • แจ้งเตือนวันหมดอายุใบอนุญาตทำงาน (Work Permit Expiry Reminder Date)
  [ระบบจะส่งอีเมลแจ้งเตือนตามวันที่ตั้งค่าไว้]

รายละเอียดเงินเดือน (Salary Details)

 • สกุลเงิน (Salary Currency)

 • จำนวนเงินเดือน (Salary Amount)
  [หากฐานเงินเดือนเป็นประเภทรายชั่วโมงและมีเวลาทำงานที่แน่นอน ให้กรอกแค่จำนวนเงินต่อชั่วโมง]

 • วันที่มีผลบังคับใช้เงินเดือน (Salary Effective Date)
  [หากเลือก ค่าเริ่มต้น วันที่บังคับใช้จะเริ่มนับจากวันที่เริ่มทำงาน การอัปเดตช่องนี้มีประโยชน์อย่างมากเมื่อมีการเพิ่มเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน]

ขั้นตอนที่ 8:

สุดท้าย เลื่อนลงมาที่ ตั้งค่าชั่วโมงการทำงาน (Working Hours Settings) แล้วเลือก แก้ไข

ขั้นตอนที่ 9:

 • ประเภทของฐานเงินเดือน* (Basic Salary Type)
  ‣ รายเดือน (Monthly)
  ‣ ประจำรายวัน (Daily)

 • ปะเภทชั่วโมงการทำงาน* (Working Hours Type)
  ‣ แน่นอน (Fixed)
  [หมายเหตุ: สำหรับชั่วโมงการทำงานที่แน่นอน พนักงานจะต้องเข้า/ออกเวลางานตามเวลาที่กำหนดไว้ เช่น 9am - 6pm วันจันทร์ถึงวันศุกร์]
  ‣ ไม่แน่อน (Dynamic)
  [หมายเหตุ: สำหรับชั่วโมงการทำงานที่ไม่แน่อน ระบบจะนับเป็นจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมดในแต่ละสัปดาห์]

 • ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์* (Working Hours in a week)
  [ชั่วโมงที่ระบุไว้ไม่รวมเวลาพัก]

หากเป็นชั่วโมงการทำงานแบบแน่นอน คุณก็สามารถไปอัปเดตตารางชั่วโมงการทำงาน โดยอ้างอิงจากเวลาการทำงานจริงของบริษัทคุณได้เลย

เมื่อคุณได้เพิ่มพนักงานทั้งหมดเข้ามาในระบบอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราก็สามารถเดินหน้าไปต่อที่ การอัปเดตข้อมูลบัญชีเงินเดือนของบริษัท

ทำบัญชีเงินเดือนครั้งแรก [สเต็ป 3 จาก 4]

Did this answer your question?