1. หลังจากเข้าสู่ระบบ แตะที่แถบ CLAIMS

2. จากนั้นแตะที่ Apply Claim

3. หน้าจอจะแสดงแบบฟอร์มใบแจ้งการเบิกจ่ายขึ้นมา ใส่รายละเอียดที่จำเป็นลงไป

4. แตะที่ไอคอน + เพื่อเพิ่มการเบิกจ่าย หรือไอคอน - เพื่อลบ

5. แตะที่ปุ่ม Submit เพื่อบันทึกใบแจ้งการเบิกจ่าย จะมีข้อความยืนยันแสดงขึ้นมา แตะที่ Save as Draft หากต้องการบันทึกไว้เป็นแบบร่าง หรือแตะที่ Submit หากต้องการส่งการเบิกจ่ายไปรอการอนุมัติ

Did this answer your question?