1. หลังจากเข้าสู่ระบบ แตะที่แถบ Claim

2. แตะที่ Pending Claims เพื่อดูการเบิกจ่ายที่รอการอนุมัติทั้งหมด จากนั้นเลือก Claims เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

3. หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการเบิกจ่าย แตะที่ Update มุมบนขวาของหน้าจอเพื่ออัปเดตสถานะของการเบิกจ่ายนั้นๆ

4. เลือกสถานะของการเบิกจ่ายที่ต้องการ และใส่หมายเหตุ (หากมี) จากนั้นแตะที่ OK

Did this answer your question?