1. หลังจากเข้าสู่ระบบ แตะที่แถบ Claim

2. จากนั้นเลือก Pending Claims

3. แตะที่ปุ่ม View Details บนการเบิกจ่ายที่ต้องการ

4. แล้วแตะที่ Update มุมบนขวาของหน้าจอ

5. เลือกสถานะของการเบิกจ่ายที่ต้องการ และใส่หมายเหตุ (หากมี) จากนั้นแตะที่ Submit

Did this answer your question?