มันเป็นเรื่องปกติที่ว่า การคำนวณการมาสาย การออกก่อนเวลางาน และ การทำงานล่วงเวลา จะต้องมีการอนุโลมจำนวนเวลาที่บริษัทอนุญาตให้สามารถทำได้ ซึ่งขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ วิธีการเซ็ทอัพ จำนวนเวลาที่อนุโลมได้ เพื่อสำหรับใช้ในการคำนวณจ่ายหรือคำนวณหักเงิน

1. ไปที่ จัดการบริษัท

2. ไปที่แท็ป การจัดการเวลาทำงาน

3. เลื่อนลงไปที่ การเซ็ทอัพการคำนวณเวลาเข้า-ออกงานแบบขั้นสูง จากนั้นกดคำว่า แก้ไข (EDIT)

4. ที่หน้าจอที่ปรากฎขึ้น ให้เลือกการคำนวณในแบบที่ต้องการใช้ : การทำงานล่วงเวลา, การมาทำงานสาย และ/หรือ การออกก่อนเวลางาน

คำศัพท์เพื่ออธิบาย:

 1. การทำงานล่วงเวลา
  เวลาที่ทำงานเพิ่มเติมจากเวลาทำงานในเวลาปกติ
  • นับการทำงานล่วงเวลา จาก เวลาเข้าและสิ้นสุดของชั่วโมงเวลาที่ทำงาน
  ‣ การอนุโลมการทำงานล่วงเวลา (ชั่วโมงทำงานที่เริ่ม)
  [ตัวอย่างเช่น: หากกะการทำงานพนักงานเริ่ม 9:00 น. และเซ็ทอนุโลมก่อนเวลางานไว้ที่ 15 นาที การคำนวณเวลาทำโอที จะนับเวลาที่ทำก่อน 8:45 น. เท่านั้น]
  ารอนุโลมการทำงานล่วงเวลา (ชั่วโมงที่สิ้นสุดการทำงาน

  [ตัวอย่างเช่น: หากกะการทำงานพนักงานสิ้นสุดที่ 6:00 น. และเซ็ทอนุโลมหลังเวลางานไว้ที่ 15 นาที การคำนวณเวลาทำโอที จะเริ่มนับเวลาที่ทำตั้งแต่ 6:15 น. เป็นต้นไป]

  • การนับเวลาโอทีโดยใช้ชั่วโมงการทำงานในแต่ละวันเป็นเกณฑ์
  [ตัวอย่างเช่น: หากพนักงานทำงานวันละ 8 ชั่วมงต่อวัน และเซ็ทอนุโลมการคำนวณเวลาโอทีไว้ที่ 15 นาที หมายความว่า การคำนวณเวลาทำโอที จะเริ่มนับเวลาที่ทำโอทีที่ทำเกิน 8 ชั่วโมง 15 นาทีเป็นต้นไป]

  • การนับเวลาโอทีซึ่งปรับปรุงตามความเหมาะสมเป็นเกณฑ์
  เงินเดือนสูงสุด
  [ข้อควรจำ: พนักงานที่มีฐานเงินเดือนสูงกว่า เงินเดือนสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ จะไม่มีการนำไปรวมเพื่อคำนวณจ่ายโอที
  สถานะการจ้างงาน
  [ข้อควรจำ: การคำนวณจ่ายโอที จะนำไปคำนวณกับกลุ่มพนักงานที่มีการติ๊กไว้เท่านั้น]

 2. การมาทำงานสาย
  {ตัวอย่างเช่น: หากกะของพนักงนเริ่ม 9:00 น. และเซ็ทอนุโลมสายไว้ที่ 15 นาที หมายความว่า การคำนวณหักเงินมาสายจะเริ่มหักหลังจาก 9:15 น. เป็นต้นไป]

 3. การออกก่อนเวลางาน
  {ตัวอย่างเช่น: หากกะการทำงานของพนักงานอยู่ที่ 8 ชั่วโมงต่อวัน และเซ็ทอนุโลมออกก่อนเวลาไว้ที่ 15 นาที หมายความว่า การคำนวณหักเงินออกก่อนเวลาจะเริ่มหัก หากพนักงานทำงานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง 45 นาที ต่อวัน]

 4. การบันทึกออกงานโดยอนุมัติ

  เซ็ทเวลาการทำงานให้กับพนักงานไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงเวลาการทำงานของพนักงานมีความถูกต้อง ในกรณีที่พนักงานมีการลืมบันทึกเวลาการออกจากงาน

ข้อควรจำที่สำคัญ:

 • สามารถใช้ได้กับเพียง: การบันทึกเวลาเข้า-ออกงานผ่านเว็บ, การบันทึกเวลาเข้า-ออกงานผ่านเว็บ (โดยใช้หรือไม่ใช้การสแกนใบหน้าก็ตาม)

 • ระบบจะไม่ครอบคลุมกะกลางคืน
  ตัวอย่างเช่น :
  เซ็ทไว่้ที่ 19:00 น.
  ลงเวลาเข้า ที่ วันจันทร์ที่ 12 ก.ค. เวลา 19:00 หรือ 20:00 น.
  ลงเวลาออกวันอังคารที่ 12 ก.ค. เวลา 22:00 น.

ข้อควรจำที่สำคัญ: เพื่อให้มันใจได้ว่า การลงเวลาทำงานมีการคำนวณอย่างถูกต้อง ต้องตรวจสอบว่า "กะการทำงานของพนักงานทั้งหมด" ที่กำหนดไว้มีการเซ็ทอัพอย่างถูกต้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Did this answer your question?