ผู้อนุมัติสำหรับเอกสารรายละเอียดการทำงานถูกกำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เอกสารรายละเอียดการทำงานที่ได้ดำเนินการนั้นมีความถูกต้อง โดยปกติ หัวหน้าแผนก และ/หรือ ผู้จัดการที่ดำเนินการเกี่ยวกับเงินเดือนจะถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุมัติเอกสารดังกล่าวนี้

มีทั้งหมด 2 ส่วน ดังรายละเอียดด้านล่างนี้:

Part 1: Appointing Timesheet Approver(s)

Part 2: Assigning Timesheet Approvers to Employee(s)

ส่วนที่ 1: การแต่งตั้งผู้อนุมัติเอกสารรายละเอียดการทำงาน

เพื่อมอบหมายสิทธิ์การอนุมัติให้แก่ หัวหน้าส่วนงาน/ผู้จัดการ

1. ไปที่ทำเนียบพนักงาน

2. ไปที่ ข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน

3. จากนั้น ไปที่ ข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน และ คลิ๊ก แก้ไข

4. สุดท้าย, ติ๊ก สิทธิ์ อนุมัติเวลาการทำงาน จากนั้น กด บันทึก

Click Here เพื่อดูรายการสิทธิ์ต่างๆที่อนุญาตให้แก่พนักงานได้ทั้งหมดทางออนไลน์

ส่วนที่ 2: การมอบหมายผู้อนุมัติเอกสารรายละเอียดการทำงานให้แก่พนักงาน

1. ไปที่ทำเนียบพนักงาน

2. ไปที่ รายละเอียดข้อมูลการทำงานของพนักงาน

3. เลื่อนลงไปที่ การตั้งค่าข้อมูลเวลาทำงาน จากนั้น กด แก้ไข

4. ติ๊ก ผู้อนุมัติ ที่คุณต้องการมอบหมายสิทธิ์ จากนั้น กด บันทึก

ข้อควรจำเพิ่มเติม:

หากมีการมอบหมายผู้อนุมัติหลายท่าน กรุณาอัพเดทผู้อนุมัติรายละเอียดการทำงาน

[ข้อควรจำ: จำนวนผู้อนุมัติสูงสุดกำหนดได้ที่ 3 ท่าน]

การเซ็ทอัพเบื้องต้นมีไว้ให้ศึกษาแล้ว โดยสามารถศึกษา วิธีการเก็บบันทึกข้อมูลรายละเอียดการเข้า-ออกงาน (ข้อมูลเวลาการทำงาน) ไ้ด้ที่ HReasily.

1. กรณีใช้ การจดจำใบหน้า click here กรุณาคลิ๊กเพื่อดำเนินการต่อ

Did this answer your question?