Denne Abonnentsavtalen for Improver, heretter kalt «Avtalen», er inngått mellom:

  • (1) Selskapet som er angitt på Bestillingen heretter kalt «Kunden»; og 
  • (2) 4human HRM AS, org nr 897 757 222 heretter kalt «4human».

En godkjennelse av denne Avtalen bekrefter at Kunden har lest, forstått og akseptert vilkårene i denne Avtalen.

1. Inngåelse av avtale

Avtalen anses inngått når Kunden har mottatt sin ordrebekreftelse og instansen er opprettet på : https://[kundensvalg].improver.com .

Leveransen er gjennomført og levert når administrator hos Kunden har mottatt invitasjon til å opprette bruker, heretter kalt «Oppstartsdato». 

2. Tjenesten

Improver er en web-basert HRM-løsning som består av flere uavhengige moduler som sammen med vedlikehold og kundestøtte er tilgjengelig som en tjeneste, heretter samlet eller enkeltvis kalt «Tjenesten». 

Modulene og omfanget av Tjenesten er definert som det som enhver tid fremgår av abonnementet. En full oversikt over abonnement, er tilgjengelig under «mitt abonnement» på https://[kundensvalg].improver.com .

3. Avtalens omfang

Denne avtalen gir Kunden en begrenset, oppsigelig, ikke-eksklusiv og ikkeoverførbar rett til å bruke Tjenesten i sin virksomhet (og kun for virksomhetsinterne formål) i Avtaleperioden for det oppgitte antall ansatte i den virksomheten som omfattes av Avtalen. Kunden bekrefter at det oppgitte antall ansatte i ordrebekreftelsen er korrekt, og skal uoppfordret varsle 4human om økninger i dette antallet. 

Abonnementet omfatter bruksrett, vedlikehold og kundestøtte. Bruk av Improver skal til enhver tid skje i henhold til de betingelser som fremgår av denne Avtalen. Avtaleperiode er nærmere definert nedenfor i punkt 18 om Varighet og oppsigelse, heretter kalt «Avtaleperiode». 

Avtalen kan ikke overdras til andre.

4. Kontaktinformasjon

4humans kontaktinformasjon vil til enhver tid være tilgjengelig på nettadressen: https://www.4human.no og/eller https://improver.com

Alle skriftlige meddelelser fra 4human til Kunden foretas via e-post. Dette inkluderer bl.a. informasjon om endringer av pris, betingelser eller Tjenesten, fakturaer samt eventuelle purringer og inkassovarsler. Kunden har ansvar for at korrekt kontaktinformasjon / e-postadresse til enhver tid er gjort kjent for 4human, og skal gi 4human skriftlig varsel dersom Kundens kontaktinformasjon / e-postadresse blir endret. Driftsmeldinger legges ut på https://intercom.help/improver/driftsmeldinger .

5. Krav til skriftlighet

Der Avtalen stiller krav om skriftlighet, anses skriftlighetskravet også oppfylt ved meldingper e-post.

6. Tjenestens funksjonalitet mv.

Tjenesten tilbys «as is» / «som den er». 4human vil løpende oppdatere og vedlikeholde Tjenesten og forbeholder seg retten til å gjøre endringer, uten å informere Kunden om dette. Ved vesentlige endringer i Tjenesten, vil 4human informere Kunden i rimelig tid før endringen blir iverksatt. Kunden er selv ansvarlig for oppdatering av sitt eget innhold i Tjenesten. 

Endringer vil publiseres i release notes på denne adressen: https://intercom.help/improver/systeminformasjon.

7. Brukerbegrensninger

Tilgang til systemet gis kun fysiske personer tilknyttet Kundens virksomhet. Hver enkelt bruker identifiseres i systemet gjennom en individuell registrering. Dette innebærer at hver opprettet bruker er unik/personlig, og ikke skal deles av flere.

Kunden plikter å sikre at Tjenesten eller deler av denne, ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter som ikke omfattes av Avtalen.

8. Tilgjengelighet og Kundestøtte

8.1 Tilgjengelighet

Tjenesten vil normalt være tilgjengelig alle dager i tidsrommet 00.00 til 24.00.

Tjenesten vil kunne være utilgjengelig i korte perioder grunnet oppgraderinger, teknisk vedlikehold og lignende. Planlagte driftsstanser vil publiseres på forhånd og 4human vil så langt det er praktisk mulig legge dette arbeidet utenfor normal arbeidstid.

8.2 Kundestøtte

Tjenesten inkluderer kundestøtte. Kundestøtte ytes kun til brukere hos Kunden som er tildelt rollen som administrator, om ikke annet er avtalt. Kundestøtte dekker generelle spørsmål vedrørende pålogging og bruk av Tjenesten, og omfatter ikke råd eller veiledning om tolkning, forståelse eller anvendelse av regelverket.

Teknisk brukerstøtte gis via chat innenfor normal kontortid (08.00-16.00).

9. Tekniske systemkrav

Tjenesten kan benyttes på de enheter og de nettlesere som etter 4humans vurdering er mest vanlige i markedet til enhver tid. Fullstendig oversikt over systemkrav publiseres på https://intercom.help/improver/systeminformasjon/stottede-enheter-og-versjoner .

Dersom det utføres endringer i systemkrav som kan påvirke Kundens bruk av Tjenesten og som 4human vurderer som vesentlige, så vil dette varsles minimum 30 dager før.

10. Priser og betalingsbetingelser

Abonnementspris for Tjenesten fremgår av ordrebekreftelsen. Med mindre annet uttrykkelig er angitt i ordrebekeftelsen er alle priser oppgitt eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter, som dermed vil komme i tillegg til prisene oppgitt i ordrebekreftelsen. 

Ved feilsituasjoner meldt til 4human sin Kundestøtte som er forårsaket av Kundens brukere, Kundens infrastruktur eller tredjeparts-leverandører som Kunden benytter, kan 4human fakturere Kunden for den tid som går med til feilsøking og utbedring av feilen.

Gjeldende priser for betalbar kundestøtte publiseres på https://intercom.help/improver/juridisk/priser-for-tilleggstjenester .

4human har for øvrig rett til å endre prisene på alle løpende tjenester, herunder abonnementspriser. 

4human fakturerer Abonnementet forskuddsvis én gang hvert år for kommende Avtaleperiode (12 måneder). 

Eventuelle endringer i løpet av Avtaleperioden som medfører krav om tilleggsbetaling, for eksempel økning i antall ansatte eller tillegg i Tjenesten herunder, men ikke begrenset til, nye moduler, faktureres fortløpende. 

Vederlag forfaller 15. dager etter fakturadato. Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid, har 4human krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). 

4human står fritt til å benytte factoring eller andre former for helt eller delvis overdragelse av krav mot Kunden. 

11. Immaterielle rettigheter, eiendomsrett mv. og kundens data

11.1 Immaterielle rettigheter og eiendomsrett

4human (eller tredjepartsleverandør som 4human har inngått avtale med) eier alle rettigheter til og alt innhold i Tjenesten. Kunden har ikke rett til å bruke Tjenesten på annen måte enn det som følger av denne Avtalen. Kunden har videre ikke adgang til å benytte nevnte innhold på andre måter enn gjennom Tjenesten, i samsvar med denne Avtalen. 

Alle immaterielle rettigheter («IP-rettigheter»), herunder alle patent-, varemerke-, navn- mønster-, opphavsrettigheter, og alle andre former for rettigheter til Tjenesten eid av, lisensiert til eller på annen måte kontrollert av 4human før inngåelsen av denne Avtalen, eller som har oppstått etter inngåelsen og er utviklet utenfor rammen av det som omfattes av denne Avtalen skal anses som eksisterende IP-rettigheter («Eksisterende IPrettigheter»). Alle Eksisterende IP-rettigheter tilhører 4human eksklusivt (og/eller tredjepartsleverandør som 4human har inngått avtale med). Dette inkluderer retten til å gjøre endringer og retten til å fritt overdra disse rettighetene. Videre skal enhver forbedring, oppfinnelse, tillegg, modifikasjon eller lignende på Eksisterende IP-rettigheter tilhøre 4human eller nevnte tredjepartsleverandør. 

Alle IP-rettigheter som utvikles i forbindelse med eller oppstår i tilknytning til Tjenesten («Nye IP-rettigheter») skal eksklusivt tilhøre 4human eller nevnte tredjepartsleverandør. Dette inkluderer retten til å gjøre endringer og retten til å fritt overdra disse rettighetene. Enhver forbedring, oppfinnelse, tillegg, modifikasjon eller lignende på Nye IP-rettigheter skal tilhøre 4human eller tredjepartsleverandør som 4human har inngått avtale med. Dersom disse kan føres tilbake til eller stammer fra Kunden, skal de automatisk overdras til 4human.

Kunden er kjent med at dette innebærer at Kunden ikke har rett til å kopiere, etterlikne, reprodusere, bearbeide, tilgjengeliggjøre, endre eller på annen måte tilpasse Eksisterende IP-rettigheter eller Nye IP-rettigheter, inkludert form og design av disse. 

Kunden og Kundens brukere har ikke rett til å kopiere innholdet i Tjenesten utover det som er nødvendig for å bruke Tjenesten i samsvar med Avtalen

11.2 Kundens data

Kunden har eiendomsrett til de data som Kunden overlater til 4human for behandling, og som lagres eller prosesseres ved hjelp av ytelsene under denne Avtalen. Det foregående skal imidlertid ikke forstås slik at det innskrenker 4humans (eller tredjepartsleverandørs) rettigheter etter punkt 11.1 og punkt 13. 

12. Taushetsplikt 

Dersom ikke annet følger av denne Avtalen, skal Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Avtalen og gjennomføringen av Avtalen, behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. 

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til ufravikelige krav i lov eller forskrift. Om mulig skal den annen part varsles før slik informasjon gis. 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller er alminnelig tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. 

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen

Taushetsplikten gjelder også etter at Avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.

13. Personvern og databehandling

Hvis 4human behandler personopplysninger på vegne av Kunden i forbindelse med gjennomføring av Tjenesten, vil 4human opptre som databehandler og Kunden som behandlingsansvarlig. 4human vil kun behandle Kunden og brukernes personopplysninger i samsvar med Databehandleravtalen for Improver. Avtalen er tilgjengeligpå  https://intercom.help/improver/juridisk/databehandleravtale-for-improver heretter også kalt «Databehandleravtalen». Sikkerhetstiltakene som 4human implementer er også nærmere beskrevet i Databehandleravtalen.

4human vil videre kun behandle personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. 4humans personvernerklæring vil alltid finnes oppdatert på denne adressen: https://intercom.help/improver/juridisk/personvernerklaering.

14. Ansvar

4human har ansvaret for at Tjenesten ikke krenker tredjeparts rettigheter, herunder industrielle rettigheter, opphavs-, patent-, mønsterrett eller andre immaterielle rettigheter. Det foregående gjelder imidlertid ikke (i) dersom tredjeparts rettigheter er krenket som følge av bruk av Tjenestene i strid med betingelsene i denne Avtalen (ii) eller i kombinasjon med produkter og tjenester som ikke er levert av 4human.

4human er ikke ansvarlig for feil i databaser og funksjoner eller for opplysninger gitt i forbindelse med eventuell fagsupport. 

Dersom det konstateres mangler ved Tjenesten som skyldes 4human eller forhold som 4human er ansvarlig for, og dette får vesentlige konsekvenser for Kunden, har Kunden krav på erstatning.

Leverandørens erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset til Kundens direkte tap. Kunden kan ikke kreve erstatning for indirekte tap, herunder konsekvenstap, tap av data og tap som følge av driftsavbrudd. Kundens erstatningskrav per år er begrenset til årlig vederlag Kunden betaler under Avtalen, eksklusive merverdiavgift. 

Feil, mangler, forsinkelser og andre tap som Kunden lider som følge av forhold 4human er ansvarlig for gir ikke grunnlag for andre krav enn ovennevnte erstatning. 

For å sikre kvaliteten på Tjenesten bør eventuelle feil som Kunden blir oppmerksom på meldes til 4human så snart som mulig. 

Kunden påtar seg, ved aksept av Avtalen, ansvar for at alle ansatte som bruker Tjenesten som er omfattet av denne Avtalen forholder seg til og er forpliktet til tilsvarende forpliktelser som Kunden er under betingelsene i Avtalen.

15. Overføring av data til partner

4human deler ikke kundenes opplysninger med andre. Det er ett unntak fra dette, og det gjelder kunder som har kjøpt håndbøker utarbeidet i samarbeid med Virke. Dette gjelder HMS-håndbok, Personalhåndbok og Employee handbook. For disse kundene vil 4human sende kundens kontaktpersonsopplysninger (kundens firmanavn, kontaktperson og kontaktpersonens e-postadresse) til Virke som fakturagrunnlag og til bruk for Virke i markedsføring av Virkes egne produkter.

16. Markedsføring

4human har rett til å publisere på sine Internettsider det faktum at Kunden bruker Tjenesten, samt rett til å oppgi Kunden som referanse. 4human har ikke rett til å anvende Kundens navn eller varemerke i annen generell markedsføring uten Kundens forhåndssamtykke.

17. Konkurranseforbud

Så lenge avtaleforholdet mellom Kunden og 4human består skal ikke Kunden på noen måte forsøke å sette opp eller på annen måte tilby tjenester som har tilsvarende egenskaper og kvaliteter som de tjenester som 4human til enhver tid leverer til Kunden. 

Kunden skal ikke benytte informasjon den får tilgang til gjennom bruk av Tjenesten i forbindelse eller i tilknytning til andre kommersielle formål, eller i tilknytning til konkurrerende tjenester eller produkter, og skal til enhver tid opptre lojalt overfor 4human. 

18. Mislighold

Det foreligger mislighold fra en parts side dersom parten ikke oppfyller sine plikter etter Avtalen og dette ikke skyldes forhold som nevnt under punkt 19 om Force majeure. 

Den som vil påberope seg at Avtalen er misligholdt må reklamere skriftlig til den annen part uten ugrunnet opphold etter at vedkommende fikk eller burde ha fått kjennskap til misligholdet. 

Kundens misligholdsbeføyelser og eventuelle andre krav mot 4human som følge av forhold 4human er ansvarlig for er regulert av Avtalens punkt 14 ovenfor.

Ved betalingsmislighold har 4human rett til å sperre tilgangen til Tjenesten og kundesupporten uten nærmere forvarsel, frem til betaling har funnet sted. En slik sperring reduserer ikke Kundens forpliktelse til å betale utestående årsavgift. 

4human har rett til umiddelbart å terminere Avtalen dersom Kunden eller Kundens brukere misligholder abonnementet. Terminering av Avtalen medfører at tilgangen til Tjenesten blir sperret. På samme tidspunkt opphører tilgangen til kundesupport. Kunden har i slike tilfeller ikke krav på å få refundert årsavgift for den resterende del av Avtaleperioden.

19. Varighet og oppsigelse

Avtalen løper i en første Avtaleperiode 12 måneder regnet fra Oppstartdato. Avtalen fornyes deretter automatisk for ny periode på 12 måneder inntil en av partene sier opp Avtalen. Frist for å si opp Avtalen er 90 dager før utløp av inneværende Avtaleperiode. Oppsigelsen får virkning fra utløpet av inneværende Avtaleperiode.

20. Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av utenfra kommende og ekstraordinære begivenheter utenfor partenes kontroll (force majeure), skal den annen part varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge force majeure-situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. 

Den annen part kan med 15 kalenderdagers skriftlig varsel heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 kalenderdager, regnet fra det tidspunktet situasjonen inntrer.

21. Tvister

Partenes rettigheter og plikter etter denne Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Tvister mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom det ikke lykkes å oppnå en enighet i løpet av en periode på 60 dager, har hver av partene rett til å bringe tvisten inn for rettslig behandling. 

Oslo tingrett er verneting for tvister som oppstår i forbindelse med denne Avtale. 

22. Endring av vilkårene

4human kan endre vilkårene i denne Avtalen ved å gi Kunden skriftlig varsel pr. epost om endringene senest 30 dager før de trer i kraft.

Dersom Kunden motsetter seg disse endringene, har Kunden rett til å si opp Avtalen uten krav på refusjon for Abonnementet i betalt Avtaleperiode. Oppsigelsen fra Kunden skal være skriftlig.

For endringer i priser vises det til punkt 10 ovenfor.

4humans vilkår for bruk av tjenesten vil alltid finnes oppdatert på denne adressen: https://intercom.help/improver/juridisk/vilkar-for-bruk-av-tjenesten-improver .

Fant du svaret?