Nguyên nhân 1: Giám sát nhóm chưa được bật hoặc do tài khoản của bạn chưa được cấu hình quyền giám sát nhân viên.
Khắc phục: Cấu hình lại tài khoản của bạn phần giám sát là "có".

Nguyên nhân 2: Các nhân viên đứng cùng một chỗ nên bị chồng chéo vị trí, không nhìn thấy nhân viên.
Khắc phục: Kiểm tra lịch sử check in tại danh sách nhân viên trong mục giám sát.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?