Khắc phục 1:
Thực hiện Refresh Cây đơn vị
Khắc phục 2: Kiểm tra lại Tuyến bán hàng, tuyến bán hàng bị dịch chuyển sẽ dẫn đến tình huống trên, vì vậy phải thực hiện chọn lại phòng ban và nhân viên

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?