• Bạn có thể sửa trong trương hợp trạng thái đơn hàng là Chờ gửi (đặt đơn hàng khi không có mạng và chưa đồng bộ dữ liệu). 

  • Khi đã đồng bộ dữ liệu, đơn hàng chuyển sang trạng thái Chờ duyệt thì bạn sẽ không sửa được đơn hàng.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?