Bạn kiểm tra đã bật GPS chưa?

  • Nếu chưa thì bạn bật lại GPS.

  • Nếu bạn đã bật GPS mà vẫn có thông báo đó thì bạn thực hiện theo các bước sau: vào Cài đặt của mobile > Ứng dụng > ứng dụng Mobiwork > kiểm tra mục Quyền đã cho phép tất cả các quyền đã bật chưa, nếu chưa bật thì bật tất cả các quyền đó lên, đặc biệt là quyền Vị trí rồi truy cập lại Mobiwork.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?