Nguyên nhân: Thêm mới khách hàng nhưng chưa đồng bộ.

Khắc phục: Vì thế bạn hãy thực hiện đồng bộ dữ liệu thì khách hàng đó mới có trong danh sách tuyến khách hàng mà mình phụ trách.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?