Bạn kiểm tra xem có chạy tuyến theo ngày hay không?

  • Nếu có thì kiểm tra bộ lọc danh sách của nhân viên đang để như thế nào? (Tên tuyến, trạng thái viếng thăm...) để chắc chắn rằng bạn mở đúng tuyến ngày hôm nay.

  •  Nếu chưa đúng > Để bộ lọc Mặc định và bấm Tìm kiếm

  • Nếu bộ lọc đúng hôm nay, kiểm tra khách hàng đó trên hệ thống hiện đang nằm ở tuyến nào, sau đó vào bộ lọc tuyến đường để đúng tuyến mà có khách hàng đó.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?