Khắc phục 1: Để xóa bạn vào Danh mục > phân quyền, chỉ tiêu > quản lý tuyến > (tuy nhiên sẽ không xóa được theo một tiêu chí cụ thể nào, ví dụ như muốn lọc xóa toàn bộ khách hàng ở khu vực Thanh Xuân để xóa).

Khắc phục 2: Xóa bằng cách vào quản lý khách hàng, lọc theo điều kiện là nhân viên và các tiêu chí khác như khu vực hay loại, nhóm khách hàng… tuy nhiên cách này vẫn phải vào từng khách hàng và xóa tuyến.

Khắc phục 3: Vào quản lý khách hàng và lọc theo các điều kiện, sau đó Xuất dữ liệu khách hàng và xóa tuyến đối với khách hàng đó trong file Excel, sau đó Import lại lên hệ thống.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?