Bạn vui lòng điều chỉnh cấu hình cho nhân viên xem được DVT chẵn/lẻ ở báo cáo NXT có hiện là được.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?