• TH1: Khách hàng không lấy hàng nữa ( Vỡ đơn)

  • TH2: Khách hàng lấy 1 nửa số hàng ở đơn hàng

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?