Cấu hình tổ chức đang được cấu hình không cho phép bạn bán mà chỉ được duyệt.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?