Nguyên nhân: Tài khoản của bạn chưa được cấu hình để nhập - xuất dữ liệu đơn hàng, bạn vui lòng báo admin cấu hình lại phần xử lý đơn hàng giúp bạn.

Cách xử lý: Admin sẽ vào tài Danh Mục > cây đơn vị > tìm tên tài khoản cần cấu hình > cấu hình nhân viên > xử lý đơn hàng > tìm "xuất dữ liệu đơn hàng" chọn "cho phép xuất".

Để cho phép nhập dữ liệu đơn hàng Admin tìm đến dòng "nhập dữ liệu đơn hàng" chọn "cho phép nhập" > lưu lại.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?