Bạn không thao tác sửa đơn đặt hàng trên điện thoại được, thao tác này bắt buộc phải thực hiện trên web bạn nhé.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?