Nguyên nhân:

  1. Bạn đã thực hiện chia khách hàng cho đúng tuyến của nhân viên chưa.

  2. Nếu đã chia tuyến cho nhân viên rồi mà nhân viên chưa thấy khách hàng thì bạn vui lòng báo nhân viên đồng bộ dữ liệu để cập nhật được khách hàng mới.

  3. Nếu như bạn mới chỉ nhập khách hàng mà chưa chia tuyến cho nhân viên. Bạn vui lòng tham khảo bài viết chia tuyến bán hàng cho nhân viên.
    Link hướng dẫn tạo tuyến và thêm khách hàng vào tuyến nhân viên: https://intercom.help/mobiwork/vi/articles/3169731-t%E1%BA%A1o-tuy%E1%BA%BFn-va-them-khach-hang-vao-tuy%E1%BA%BFn-nhan-vien

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?