Khắc phục:
Bước 1: Bạn vào cài đặt của điện thoại 


Bước 2: Chọn ứng dụng 


Bước 3: Tìm và chọn Mobiwork.DMS, click vào "lưu trữ"

Bạn chọn xóa dữ liệu và xóa bộ nhớ đệm.


Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?