Bước 1 : chọn mục báo cáo =>Báo cáo giám sát => viếng thăm khách hàng

Bước 2 :chọn nhân viên hoặc phòng nhóm muốn xem , chọn thời gian xem sau đó ấn tìm kiếm

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?