Onder ‘Opmerkingen’ vind je de opmerkingen die door de medewerkers bij de vragen zijn geplaatst. Er kunnen alleen opmerkingen worden geplaatst wanneer dit zo is ingeregeld bij de instellingen. Deze opmerkingen worden meegenomen in het continuproces van toetsvalidatie. Noordhoff Health geeft geen feedback aan de eindgebruikers. Als beheerder kan je hier volgen of de opmerking al behandeld is. 

Heb je het antwoord gevonden?