Upgrades Juni

 • Minimaal invasieve chirurgie (MIC)

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. Zelfverklaring

Theorie: Materiaalgebruik

Aangevuld met ‘Complicaties bij verwijderen trocarts’ toegevoegd. SBU is toegenomen naar 10 min, was 5 min.

Verantwoordingsdocument

SBU-verandering van Theorie Materiaalgebruik heeft geen gevolgen voor accreditatie

 • Thoraxdrainage ZH46

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. verplaatsing van een leerobject en de Zelfverklaring

Video ‘Verzorgen van thoraxdrain’

Dit leerobject is van ‘theorie’ verplaatst naar ‘verwerking’. Het heeft geen gevolgen voor SBU.

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

 • Voedselhygiëne GHZ34, TZ346, VV346, ZH46

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. verplaatst leerobject en de Zelfverklaring

Theorie: Inkoop of aanvoer en bewaren van producten

Tekstoptimalisatie

Theorie: Maaltijden klaarmaken, serveren en afruimen

Tekstoptimalisatie

Theorie ‘Zo richt je de koelkast en de vriezer

Leerobject verplaatst van Kennis naar Verwerking

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

 • Influenzavirus GHZ346, TZ346, VV346, ZH46

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. de Zelfverklaring

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

 • Longembolie BN36, ZH46

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. de Zelfverklaring

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

Upgrades Mei

 • Stralingshygiëne en laserveiligheid ZH46

Introductie

· Inhoud leerpad aangepast v.w. Zelfverklaring

· Leerdoelen herschreven/geoptimaliseerd

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

 • Wondzorg TZ34, VV34

Introductie

 • Inhoud leerpad aangepast v.w. Zelfverklaring

 • Leerdoelen 1 en 2 licht gewijzigd, leerdoel 8 is vervallen.

Toetsen

Ten gevolge van bijgestelde leerdoelen waar nodig aangepast.

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

 • Ontruiming en communicatie GHZ346, VV346, ZH46

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. Diagnostische toets en Zelfverklaring

Diagnostische toets

Nieuw toegevoegd

Theorie: Ontruimen in een zorgorganisatie

Tekstoptimalisatie

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

 • Medicatie toedienen GHZ34

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. verplaatsing van een leerobject.

Kennis over medicatie

Dit leerobject is veranderd van Voorkennis naar Theorie en telt nu mee in de SBU.

Accreditaie

SBU: was 90 min, maar is nu 100 min. De accreditatie gaat van 1 naar 2 punten.

 • Stomazorg GHZ34

  Het aantal leerobjecten Kennis is uitgebreid naar 8. Ook zijn er nu 3 praktijksituaties en er is een zelfverklaring toegevoegd. Accreditatie blijft ongewijzigd.

 • Wet BIG BN46, GHZ34, TZVV3

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. Zelfverklaring

Theorie: Kwaliteit van zorg

Onder ‘WGBO en Beroepscode’ zin over toepassing beroepscode toegevoegd.

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

 • Blaaskatheterisatie van de man GHZ346, TZ346, VV346
  Blaaskatheterisatie van de vrouw GHZ346, TZ346, VV346
  Blaaskatheterisatie ZH46

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. verplaatst leerobject en toevoeging Zelfverklaring

Theorie: Blaaskatheterisatie: vormen en indicaties

· De informatie over Bevoegd/bekwaam is uitgebreid.

· Symptomen toegevoegd onder "Eerste indicatie: urineretentie".

Theorie: Veelgestelde vragen over blaaskatheterisatie

Is verplaatst naar Verwerking, laatste leerobject

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

 • Blaasspoelen GHZ346, TZ346, VV346 en ZH46

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. toevoeging Zelfverklaring

Theorie: Spoelen van de blaas

Informatie onder WIP-richtlijnen aangevuld.

Theorie: Veelgestelde vragen over complicaties

Informatie bij ‘Wat kun je doen bij een verstopte katheter voor of tijdens het spoelen van de blaas?’ aangevuld.

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

 • Insuline toedienen GHZ34, TZ3, VV3

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. Zelfverklaring

Theorie: Insuline toedienen

 • Informatie toegevoegd over werking insuline bij diabetes type 1.

 • Bij paragraaf ‘De huid’ aandachtspunten m.b.t. handhygiëne en dubbele controle toegevoegd.

 • Bij ‘Aandachtspunten bij het toedienen van insuline (2)' aandachtspunt ‘huid niet masseren na injectie’ toegevoegd.

De SBU is toegenomen naar 20 minuten, maar heeft geen effect op de accreditatie.

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

 • Shunt en katheterzorg ZH46

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. Zelfverklaring

Theorie: Zorg rondom de shunt

 • Onder ‘Palpatie’ informatie rond verminderde thrill aangepast en zin ‘Bij een graft geeft een trilling over de gehele shunt aan dat de flow > 450 ml/min bedraagt.’ verwijderd.

 • Onder ‘Verpleegkundige aspecten | Verwijderen naalden’: ’één vinger’ naar ‘één of twee vingers’ aangepast.

Theorie: Zorg rondom de dialysekatheter

Onder ‘Bloedvaten thorax': Zin ‘Bij een shunt in de vena subclavia is afvloed van een toekomstige shunt mogelijk.’ verwijderd.

Theorie: Complicaties shunt en dialysekatheter

Grafisch verbeterd en geringe tekstoptimalisatie

Instructievideo: Aanprikken van een shunt

Verplaatst naar Extra, behorend bij de Vaardigheid.

De totaal SBU is hierdoor afgenomen van 83 naar 75 minuten: dit heeft geen effect op de accreditatie.

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

 • Perifeer infuus inbrengen ZH46

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. Zelfverklaring

Theorie: (Contra)indicaties en voorkeurslokalisaties perifeer infuus

Bij ‘mogelijke lokalisaties perifeer infuus’ informatie over aanprikken bij rollende venen toegevoegd.

Theorie: Vroegtijdige herkenning en preventie van complicaties

 • Bij ‘Verzorging’: aandachtspunten onder ‘tekenen van flebitis’ toegevoegd.

 • ‘Preventie van overige complicaties’ aangevuld met ‘symptomen subcutane infusie’, ‘kortademigheid’ en ‘prikaccident’.

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

Upgrades April

De leerpaden Medicatieveiligheid en medicatieverificatie GHZ346 / REV346 / TZ346 / VV346 / ZH46 zijn vanwege toevoeging van de Zelfverklaring een versie geüpgraded en kunnen LIVE gezet worden.

Tevens zijn in 2 theorie eenheden verbeteringen doorgevoerd:

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. Zelfverklaring

Theorie: Veilig omgaan met medicatie

Informatie over ‘bevoegd en bekwaam’ en ‘Incidenten melden’ toegevoegd

Theorie: Medicatieverificatie

Informatie over ‘Medicatieopnamegesprek’ toegevoegd

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

Vanwege het toevoegen van het leerobject 'Zelfverklaring' zijn de onderstaande leerpaden geüpgraded naar versie 2.

 • Depressie GHZ34 / TZ346 / VV346 / ZH46

 • Gehoorproblemen GHZ346 / TZ346 / VV346 / ZH46

 • Geriatrie TZ46 / VV46

 • Het Omaha Systeem TZ36 / VV36

 • Infectiepreventie REV46

 • LVB en sociale media GHZ34

  Vanwege het toevoegen van het leerobject 'Zelfverklaring' is het onderstaande leerpad geüpgraded naar versie 3.

 • Gips en verband ZH46

Upgrades Maart

 • Neus-maagsonde inbrengen en verwijderen TZ346 / VV346

Deze versies bevatten de volgende aanpassingen:

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. Zelfverklaring

Theorie: Neusmaagsonde inbrengen en verwijderen

 • ‘WIP-richtlijnen’ vervangen door ‘geldende richtlijnen'

 • Info bij ‘maximale verblijfsduur’ over vervangen sonde volgens instructies fabrikant.

 • Aandachtspunt toegevoegd bij ‘verwijderen van de sonde’ over verwijderen sonde op een uitademing.

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

 • Neus-maagsonde inbrengen en verwijderen ZH46

Introductie

Inhoud leerpad aangepast v.w. nieuw leerobject theorie en Zelfverklaring

Theorie: Neusmaagsonde inbrengen en verwijderen

Nieuw toegevoegd

Zelfverklaring

Nieuw toegevoegd

 • Zorgstandaard Diabetes REV3 / REV46 / TZ3 / TZ46 / VV3 / VV46 / ZH46

Deze versies bevatten de volgende aanpassingen:

 • Vanwege toevoeging van de Zelfverklaring naar versie 2.0 geüpgraded.

 • Accreditatie vanwege de studieduur verhoogd van 1 naar 2 punten.

Upgrades Februari

 • Tracheostoma en tracheacanule TZ3 / TZ46 / VV3 / VV46 / ZH46

Deze versies bevatten de volgende aanpassingen:

 • Leerdoelen
  Er is expliciet onderscheid gemaakt tussen blijvend en tijdelijk tracheostoma.Daarnaast is leerdoel 10 toegevoegd: Je kunt uitleggen welke materialen en hulpmiddelen er zijn rondom tracheostomazorg.

 • Opbouw van het leerpad

  Er is in de categorie ‘Verwerking’ een leerobject toegevoegd: Vaardigheid ‘Blijvend tracheostoma verzorgen’.

  Er is in de categorie ‘Extra’ een leerobject toegevoegd: Vaardigheid ‘Tracheacanule cuffen en ontcuffen’.

 • Inhoudelijke wijzigingen

  In de leerobjecten in de categorie ‘Kennis’ is de bestaande theorie aangevuld met kennis over de verpleegkundige handelingen en zorg m.b.t. een blijvend tracheostoma.

 • Wijzigingen in verantwoording

  De studiebelasting (SBU) is nu 120 min. Dit heeft geen gevolgen voor de accreditatiepunten.

Upgrades Januari

 • Cohort-verplegen VV346
  Inhoudelijke wijzigingen doordat het niet meer geschikt was voor niveau 2.

 • Cohort-verplegen VV2

  Kopie van de 'Corona-versie' met titelwijziging alleen voor niveau 2.

Van de onderstaande 11 leerpaden is de introductie aangepast en het leerobject 'Zelfverklaring' toegevoegd:

 • ABCDE in de acute zorg ZH46

 • Antibioticaresistentie GHZ3 / TZ3 / VV3 / TZ46 / VV46

 • Autisme GHZ34

 • Borstvoeding TZ3 / ZH46

 • Borstvoeding bijzondere situaties TZ3

 • COPD TZ3 / TZ46 / VV3 / VV46 / ZH46

 • EHBO GHZ346 / TZ346 / VV346

 • Epilepsie GHZ346

 • Extensiematerialen ZH46

 • Incontinentie GHZ346 / TZ3 / TZ46 / VV46

 • Zelfmanagement ondersteunen TZ3 / VV3 / TZ46 / VV46 / ZH46

Heb je het antwoord gevonden?