על מנת לאפשר קבלת התראות פוש למכשיר מתוך האפליקציה יש להפעיל אופציה זו בהגדרות המכשיר:

גש לתפריט הגדרות במסך הראשי

לחץ על אפליקציות

בחר את אפליקציית NowForce

לחץ על הודעות

בדוק שאין חסימת הודעות מהאפליקציה

Did this answer your question?