All Collections
คู่มือการใช้งานบนเมนูรายจ่าย
บันทึกรายจ่าย
การบันทึกหัก ณ ที่จ่ายหลายอัตรา (NE032)
การบันทึกหัก ณ ที่จ่ายหลายอัตรา (NE032)

Recording Multiple Withholding Tax Rates (NE032)

Mam Tararat avatar
Written by Mam Tararat
Updated over a week ago

วิธีทำเอกสาร“หัก ณ ที่จ่ายหลายอัตรา” ในโปรแกรมบัญชี PEAK มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

เข้าเมนู รายจ่าย > บันทึกค่าใช้จ่าย > คลิก สร้าง

ขั้นตอนที่ 2

บันทึกรายการค่าบริการต่างๆ จากตัวอย่างเลือกเป็นค่าบริการหัก 3% และค่าเช่าสำนักงาน 3% โดยเลือกการหัก % จากช่องหัก ณ ที่จ่าย (เครื่องหมาย Drop down)

แบบภ.ง.ด. ที่หัก จะมาจากประเภทของผู้ติดต่อ เช่น
- บุคคลธรรมดาจะเป็น ภ.ง.ด. 1 ,3
- นิติบุคคลเป็น ภ.ง.ด.53
หากเป็นการจ่ายชำระเงินเลย เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด อนุมัติรายการ

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อกดอนุมัติรายการแล้ว ให้เลือกหัวข้อ "ข้อมูลการชำระ" และกด พิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่าย

ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

-จบการบันทึกหัก ณ ที่จ่ายหลายอัตรา-

Did this answer your question?