สร้างใบหัก ณ ที่จ่าย ด้วยตนเอง (PT021)

Create WHT (PT021)

Yu Thanyarach avatar
Written by Yu Thanyarach
Updated over a week ago

การสร้างใบหัก ณ ที่จ่าย ด้วยตนเองที่ PEAK Tax จะไม่มีการลงบันทึกบัญชี และจะแสดงหนังสือหัก ณ ที่จ่ายที่ PEAK Tax เท่านั้น

ดูตัวอย่างการเข้าหน้า PEAK Tax โดยกด คลิกที่นี่

มีขั้นตอนการทำรายการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่หน้าใบหัก ณ ที่จ่าย >> ใบหัก ณ ที่จ่าย >> กดปุ่ม สร้างใบหัก ณ ที่จ่าย

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม สร้างแบบละเอียด

ขั้นตอนที่ 3: ระบุวันที่ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

ขั้นตอนที่ 4: ข้อมูลผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

ทำการคลิก เพื่อทำการระบุรหัสผู้ติดต่อ (ระบบจะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้ติดต่อที่ PEAK)

ขั้นตอนที่ 5: ประเภท ภ.ง.ด.

ระบุประเภท ภ.ง.ด. ที่ต้องการ

ซึ่งประเภท ภ.ง.ด. ที่เลือกนั้น จะส่งผลต่อประเภทเงินได้

สมมติข้อมูลตัวอย่างการในการทำรายการ

หัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล ภ.ง.ด.53 สำหรับค่าบริการ จำนวนเงิน 5,000.00 บาท

อัตราหัก ณ ที่จ่าย 3% = 150.00 บาท

หัก ณ ที่จ่ายวันที่ 27 มิถุนายน 2022

ดูคู่มือการ หักภาษี ณ ที่จ่ายของสรรพากร ได้ตาม Link ข้างล่าง

ขั้นตอนที่ 6: ระบุประเภทเงินได้

ทำการคลิกช่องว่างสีฟ้า ที่คอลัมน์วัน เดือน หรือปีภาษีที่จ่าย ตามที่ต้องการ

จะมี Pop-Up ขึ้นมา ให้ระบุดังนี้

ประเภทเงินได้: ระบุประเภทเงินได้ที่ต้องการ

คำอธิบาย: ระบบจะออโต้คำอธิบายตามประเภทเงินได้ขึ้นมาให้อัตโนมัติ สามารถแก้ไขได้

จำนวนเงินที่จ่าย: ระบุจำนวนเงินที่จ่าย

อัตราภาษี: ระบุอัตราภาษี หรือสามารถเลือกกำหนดเองได้

จำนวนเงินภาษี: หากระบุอัตราภาษีที่ PEAK กำหนด ระบบจะทำการคำนวณภาษีให้อัตโนมัติ แต่หากระบุอัตราภาษีแบบกำหนดเอง ให้ทำการคีย์จำนวนภาษีที่ต้องการ

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดปุ่ม เพิ่ม

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดปุ่ม ร่าง หรืออนุมัติ

สามารถกดส่งอีเมล หรือพิมพ์ เพื่อส่งหนังสือหัก ณ ที่จ่ายให้ทางคู่ค้าได้

- จบขั้นตอนวิธีการสร้างใบหัก ณ ที่จ่าย ด้วยตนเอง -

Did this answer your question?