ขั้นตอนการพิมพ์รายงานงบกำไรขาดทุน มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่เมนูบัญชี > งบกำไรขาดทุน

ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่มพิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 3: จะมี Popup ขึ้นมาให้เลือกระบุข้อมูลดังนี้

  • แบบง่าย

  • แบบเต็ม

- ระบุช่วงเวลาที่ต้องการพิมพ์รายงานงบกำไรขาดทุน

- +เพิ่มเปรียบเทียบ หมายถึง เพิ่มช่วงเวลาเปรียบเทียบข้อมูล

- แสดงผลรวม หมายถึง หากมีการเรียกดูงบกำไรขาดทุนหลายงวดจะมีช่องที่แสดงยอดรวมของแต่ละรายการทุก ๆ งวดรวมกัน
- แสดงสัดส่วนรวมต่อรายได้รวม หมายถึง นำยอดรายได้รวมมาแสดงเป็นฐาน คิดเปอร์เซ็นต์
(Common Size Analysis)
- แสดงการเปลี่ยนแปลงแต่ละงวด หมายถึง แสดงการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับงวดก่อนหน้า

จากนั้นกดปุ่ม พิมพ์รายงาน

ขั้นตอนที่ 4: จะมี Popup ขึ้นมาให้เลือก ว่าต้องการดาวน์โหลดรายงานไปที่กระดิ่ง
หรือส่งรายงานไปยังอีเมล

กรณีเลือกดาวน์โหลดรายงาน แล้วกดปุ่มดาวน์โหลด จะได้รายงานเป็นไฟล์ Excel เข้าไปที่กระดิ่งมุมขวาบนในโปรแกรม PEAK

กรณีเลือกส่งรายงานไปยังอีเมล จะมีให้ระบุอีเมลของผู้รับรายงานได้ตามที่ต้องการ
แล้วกดปุ่มพิมพ์รายงาน จะได้รายงานทางอีเมลเป็นไฟล์ Excel

- จบขั้นตอนวิธีการพิมพ์รายงานงบกำไรขาดทุน -

Did this answer your question?