คลิกที่นี่เพื่อเปิดเต็มหน้าจอ

โปรแกรม PEAK จะช่วยจัดทำงบการเงินให้อัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อมูล XBRL file เพื่อนำไปยื่นส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ได้ และสามารถพิมพ์ข้อมูลแบบไฟล์ Excel เพื่อสอบทานข้อมูลได้ โดยการสร้าง DBD e-Filing สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เมนูบัญชี > DBD e-Filing > สร้าง DBD e-Filing

ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อกดสร้างแล้ว ระบบจะแสดงหน้าเตรียมข้อมูล DBD e-Filing โดยให้เลือกรอบระยะเวลารายงาน ดังนี้

 • งวดปัจจุบัน

 • งวดก่อน

โดยการเลือกช่วงเวลานั้น วันที่เริ่มต้น จะมากกว่าวันที่สิ้นสุดไม่ได้ เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูลทั่วไป โดยระบบจะแสดงหน้าข้อมูล ดังนี้

 1. จำนวนและราคาหุ้นจดทะเบียน โดยข้อมูลที่ใส่นั้นจะต้องตรงกับงบการเงิน

 2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงบการเงิน

 3. ตัวเลือกการส่ง e-Filing

ข้อมูลที่ 1 : จำนวนและราคาหุ้นจดทะเบียน ในส่วนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ มี 2 ตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 : หากการกรอกข้อมูลตรงกับงบการเงิน จะมีสัญลักษณ์ถูกต้องสีเขียว สามารถกด "ถัดไป" เพื่อทำรายการต่อได้

ตัวอย่างที่ 2 : หากมีการกรอกข้อมูลไม่ตรงกับงบการเงิน จะมีสัญลักษณ์อัศเจรีย์ ( ! ) แสดงให้ตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากระบบจะไม่อนุญาตให้ทำรายการต่อ หากใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ข้อมูลที่ 2 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงบการเงิน > ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยเบื้องต้นระบบจะรองรับประเภทของนิติบุคคลได้ 1 ประเภท คือ บริษัทจำกัด(Company Limited) และประเภทธุรกิจ 1 ประเภท คือ ธุรกิจทั่วไป(Others)

หมายเหตุ : ในส่วนของประเภทนิติบุคคลและประเภทธุรกิจอื่น ๆ นั้น กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา

ข้อมูลที่ 3 : ตัวเลือกการส่ง e-Filing > สามารถเลือกรูปแบบงบกำไรขาดทุนได้ 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1. งบกำไรขาดทุนจำแนกตามหน้าที่แบบขั้นเดียว > รูปแบบนี้จะแสดงกำไรก่อนภาษีเงินได้และดอกเบี้ย, กำไรก่อนภาษีเงินได้ และกำไรสุทธิ

แบบที่ 2 : งบกำไรขาดทุนจำแนกตามหน้าที่แบบหลายขั้น > รูปแบบนี้จะแสดงกำไรขั้นต้น, กำไรก่อนค่าใช้จ่าย, กำไรก่อนภาษีเงินได้และดอกเบี้ย, กำไรก่อนภาษีเงินได้ และกำไรสุทธิ

หมายเหตุ :

 • หากกิจการมีการยื่นงบผ่าน e-Filing ครั้งแรก ระบบจะดึงข้อมูลตามไฟล์ที่นำเข้า คือ XBRL

 • หากกิจการไม่ได้ยื่นงบผ่าน e-Filing ครั้งแรก DBD จะดึงข้อมูลที่เคยยื่นในระบบเมื่อปีก่อน

ขั้นตอนที่ 4 : ระบบจะแสดงหน้าให้กรอกรายละเอียดเลขที่หมายเหตุประกอบงบต่าง ๆ ดังนี้

 • งบแสดงฐานะการเงิน

 • งบกำไรขาดทุน

 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น

โดยยอดที่แสดงนั้นจะดึงมาจากงบทดลอง ณ วันที่ทำรายการ และเมื่อกรอกรายละเอียดเลขที่หมายเหตุประกอบงบเรียบร้อยแล้ว กดสร้าง

ขั้นตอนที่ 5 : หลังจากกดสร้าง ระบบจะแสดงหน้าให้ดาวน์โหลดไฟล์ e-Filing ได้ 2 แบบดังนี้

 • e-Filing ไฟล์ XBRL สำหรับยื่น โดยกิจการสามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ DBD ได้ที่หน้านี้

 • e-Filing ไฟล์ Excel สำหรับสอบทานข้อมูล

ตัวอย่าง e-Filing รูปแบบไฟล์ Excel ภายในไฟล์จะมี 4 Sheet ดังนี้

 • Sheet 110000 : การเปิดเผยข้อมูลทั่วไปของงบการเงิน

 • Sheet 210000 : งบแสดงฐานะการเงิน

 • Sheet 240000 : งบกำไรขาดทุน

 • Sheet 410000 : งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น

-จบขั้นตอนวิธีการพิมพ์ไฟล์ XBRL เพื่อยื่นกรมพัฒน์ฯ-

Did this answer your question?