ยืนยันตัวตนกิจการ (Verify) (NS010)

Verify (NS010)

Mam Tararat avatar
Written by Mam Tararat
Updated over a week ago

ในระบบสามารถกด ยืนยันตัวตนกิจการ (Verify) เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างมาสร้างกิจการบน PEAK และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: เข้าเมนูตั้งค่า > ตั้งค่าองค์กร > ข้อมูลกิจการ > กดยืนยันตัวตนกิจการ

ขั้นตอนที่ 2: ระบบจะแสดงหน้าต่างสิ่งที่ได้จากการยืนยันตัวตนกิจการ

ขั้นตอนที่ 3: ระบบจะแสดงข้อมูลกิจการขึ้นมา พร้อมทั้งให้กิจการแนบเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน

เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนจะมีด้วยกัน 3 เอกสารหลัก ๆ ซึ่งเอกสารแรกสามารถส่งได้ผ่านระบบ ดังนี้

  1. หนังสือรับรองบริษัท (DBD) อายุไม่เกิน 3 เดือน

  2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ (ตามอำนาจลงนามในหนังสือรับรอง)

  3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20 สำหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อแนบเอกสารแล้วกด ถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: ระบบจะให้ยืนยันตัวตนกิจการบน PEAK โดยแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการยืนยันตัวตน จากนั้นกดยอมรับและถัดไป

ขั้นตอนที่ 5: ระบบจะแสดงข้อตกลงในการยินยอมของทาง Match Link เนื่องจากการยืนยันตัวตนกิจการใน PEAK จะเป็นการสมัครสมาชิกกับ Match Link ให้อัตโนมัติ จากนั้นกดยอมรับและส่งข้อมูล

หลังจากส่งข้อมูล PEAK จะส่งข้อมูลให้ทาง Match Link โดยใช้ระยะเวลาตรวจสอบเอกสารและดำเนินการ 3 วัน เมื่อตรวจสอบและระบบจะส่งผลการยืนยันตัวตนให้ทางอีเมลภายในวันที่กำหนด

  • เมื่อยืนยันตันตนกิจการสำเร็จ จะแสดงสัญลักษณ์ Verified ไว้ที่หน้าเอกสารรูปแบบใหม่ และแสดงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่แจ้งเอาไว้

  • เมื่อคู่ค้าทำรายการกับกิจการจะเห็นโลโก้คุณ

  • หากมีคนอื่นนำเลขที่ผู้เสีย 13 หลักมาสมัครระบบจะขึ้นแจ้งเตือนว่า “กิจการนี้ได้มีการสร้างในระบบแล้ว” จะป้องกันไม่ให้สร้างซ้ำได้อีก

สามารถดูวิดิโอการยืนยันตัวตนกิจการ (Verify) ได้ที่ลิงก์ PEAK Account คลิปเดียวจบ ครบทุกการตั้งค่า วินาทีที่ 13:45

-จบขั้นตอนยืนยันตัวตนกิจการ-

Did this answer your question?