Pokud vaše firma poskytuje telekomunikační služby, služby rozhlasového nebo televizního vysílání nebo elektronické služby (tzn. vybrané služby), musí být tato služba zdaněna v členském státě příjemce služby. Zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop) slouží k usnadnění plnění daňových povinností
v případech, kdy jsou tyto služby poskytovány osobě nepovinné k dani. Znamená to, že se nemusíte registrovat v několika členských státech, ale můžete deklarovat
a uhradit DPH splatnou v jiných členských státech přes Mini One Stop Shop.

Příklady jednotlivých služeb, kterých se zvláštní režim týká (celý seznam viz prováděcí nařízení Rady 282/2011 ve znění nařízení Rady 1042/2013):

elektronicky poskytnuté služby:

webové stránky,

stahování aplikací, hudby, filmů, počítačových her,

přístup k online počítačovým hrám, antivirové programy,

elektronické knížky,

online aukce atd.

Ve všech případech musí jít o službu poskytnutou prostřednictvím datové nebo elektronické sítě, touto službou není online prodej zboží na fyzických nosičích (např. knih na CD/DVD).

telekomunikační služby:

pevné a mobilní telefonní služby, videofonní služby,

telefonní služby poskytované přes internet,

fax, telegraf, dálnopis,

přístup na internet apod.

rozhlasové a televizní vysílání:

vysílání rozhlasových nebo televizních pořadů přes rozhlasovou nebo televizní síť,

živé vysílání rozhlasových nebo televizních pořadů na internetu (IP streaming) atd.

Počáteční nastavení

Než začnete vydávat doklady v režimu Mini One Stop Shop, je potřeba pro správnou funkčnost provést několik počátečních nastavení:

1) V nabídce „Firma" – "Nastavení“ na záložce "Legislativa" zaškrtněte příznak „Zvláštní režim jednoho správního místa“.

2) V nabídce „Nástroje – Číselníky - Předpisy zaúčtování“ vytvořte nový předpis zaúčtování, který budete používat při vydávání faktur v režimu MOSS. Na tomto předpisu zaúčtování vyberte ze seznamu „Kód plnění pro DPH“ - „Zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop)“.

3) V nabídce „Peníze – Seznam bankovních účtů“ vyplňte pro bankovní účty, ze kterých budete daň odvádět, kódy „BIC“ a „IBAN“. Bez zadání těchto údajů, není možné pro daný bankovní účet generovat daňové přiznání pro MOSS.

Tvorba vydané faktury

1) Přejděte do menu „Prodej“ na seznam „Vydané faktury“, pomocí tlačítka „Nový“ otevřete nový formulář.

2) Vyplňte všechny potřebné údaje na příslušných záložkách jako u standardní faktury.

3) Vyberte odběratele. Podle státu odběratele se automaticky změní „Stát DPH“
na záložce „Účtování a řádek DPH“. Ručně vyberte řádek DPH (řádek 26).

4) Vyberte předpis zaúčtování pro MOSS, který jste si sami vytvořili v číselníku „Předpisy zaúčtování“.

5) Fakturu uložte pomocí tlačítka „Uložit a zavřít“.

Daňové přiznání v MOSS

Zdaňovacím obdobím pro účely MOSS je kalendářní čtvrtletí (§ 110q ZDPH). Daňové přiznání se podává výhradně prostřednictvím daňového portálu. Daňové přiznání je uživatel povinen podat do 20 dnů po skončení zdaňovacího období, a to i v případě, že za příslušné zdaňovací období vybrané služby neposkytl (§ 110r odst. 1 ZDPH). Podává se tedy i tzv. „nulové přiznání“. Lhůty pro podání daňového přiznání tedy vychází na 20. duben, 20. červenec, 20. říjen a 20. leden, a to i v případě, že toto datum vychází na víkend či státní svátek.

Příslušný XML soubor vygenerujete ve Flexi v nabídce „Účetnictví“ - „Účetní výstupy“ - „Daňové přiznání MOSS“. Kliknutím na položku „Daňové přiznání MOSS“ otevřete průvodce, ve kterém zvolíte rok a čtvrtletí, za které chcete přiznání vygenerovat, a ručně vyplníte kurz Evropské centrální banky platný k poslednímu dni vybraného období.

Stisknutím tlačítka „Další“ přejdete k dalšímu kroku průvodce.

Zde zvolíte bankovní účet (měna EURO), ze kterého budete DPH platit, a typ přiznání. Zde se nabízejí dva typy:

  • EU režim

Vyplňte identifikační číslo předchozí registrace k Mini One Stop Shop (VAT).

  • Non-EU režim

Vyplňte kód VOES a číslo bankovního účtu ve formátu IBAN (bez mezer).

Tlačítkem další postoupíte na poslední stránku průvodce, kde zvolíte typ výstupu přiznání DPH (Přiznání v XML) a cestu pro uložení vygenerovaného XML. Průvodce ukončíte tlačítkem „Dokončit“.

Našli jste odpověď?