Software Abra Flexi má v oblasti záloh a daňových dokladů k platbě přesně stanovená pravidla a postupy. Pro evidenci těchto dokladů si opět vytvoříme nové typy dokladů záloh a ZDD platné pouze pro převáděná období.

Současně musíme rozlišit několik typů stavů záloh:

  1. záloha byla vystavena, není uhrazena – zaevidujeme do typu dokladu Záloha – není daňový doklad; v podvojném účetnictví neúčtujeme, v DE použijeme příslušný předpis zaúčtování (u plátce DPH v DE použijeme rozdílení na základ a DPH pro případné budoucí doklady k přijaté platbě);

  2. záloha byla vystavena a uhrazena, doposud neodpočtena – zaevidujeme do typu dokladu Záloha – není daňový doklad a uhradíme v příslušné měně do pokladny nebo nově zadanou bankovní položkou; úhradu zaúčtujeme na příslušný účet záloh s protiúčetem pokladny/banky;

  3. záloha byla vystavena, uhrazena a částečně odpočtena – zaevidujeme neodpočtenou hodnotu do typu dokladu Záloha – není daňový doklad a uhradíme v příslušné měně do pokladny nebo nově zadanou bankovní položkou; úhradu zaúčtujeme na příslušný účet záloh s protiúčetem banky nebo pokladny;

  4. záloha byla uhrazena, k platbě byl vystaven daňový doklad, který doposud nebyl použit pro odpočet nebo byl odpočten pouze částečně – plnou/zůstatkovou hodnotu zaevidujeme do typu dokladu Záloha – není daňový doklad a uhradíme v příslušné měně do pokladny nebo nově zadanou bankovní položkou, službou vytvoříme doklad typu ZDD; úhradu zálohy zaúčtujeme na příslušný účet záloh s protiúčetem banky nebo pokladny; vygenerovaný ZDD zaúčtujeme a případě změníme číslo daňového dokladu a jeho variabilní symbol.

Před prováděním úhrad záloh již musíme mít vytvořeny pokladny a bankovní účty (viz následující bod – Vytvoření pokladen a bankovních účtů organizace).

I když se nám tento postup zdá složitý, doporučujeme jej použít – umožní následný odpočet záloh nebo daňových dokladů službou.

Předchozí kroky lze vypustit, ovšem pak musíme do následně vytvářených faktur zadávat položky odpočtu zálohy/ZDD ručně.

Při vedení podvojného účetnictví počítejme s vlastností software – uhrazená záloha nebo vytvořený ZDD není chápán jako předpis pohledávky/závazku. Pokud jsou tyto doklady vystaveny v měně, nedochází u nich k automatickému přecenění k poslednímu dni účetního období. Proto je nutné (nejenom při převedení účetnictví) přecenění provést ručně a kurzový rozdíl zaevidovat interním dokladem se zaúčtováním na účet záloh a protiúčtem bude opět spojovací účet.

Našli jste odpověď?