V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu přijaté faktury z Excelu. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

Za předpokladu, že vaše licence obsahuje import přijatých faktur, bude import k dispozici na adrese Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Přijaté faktury.

Doporučení: Pokud máte ve Flexi již existující faktury podobné s fakturou, kterou hodláte importovat, je vyexportovaný Excel již existující faktury možné použít jak vzor.

Nyní se již přesuneme k importu konkrétní přijaté faktury. Importovat budeme následující soubor: fakPrij_vzor.xlsx

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

Interní číslo - Interní číslo dané faktury. Povinné pole.

Variabilní symbol - Variabilní symbol, textový řetězec (max. délka 30).

Popis - Popis faktury, textový řetězec (max.délka 255).

Vystaveno - Datum vystavení, uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.12.2018). Vystaveno = Datum přijetí.

Středisko - Středisko dané faktury. Odkazuje na číselník středisek (uvádějte kód střediska).

Splatnost - Datum splatnosti, uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.12.2018).

Název firmy - Název firmy, textový řetězec(při vyplnění sloupce "Firma" se doplní automaticky na základě adresáře).

Celkem [Kč] - Celková částka faktury. Pokud ji uvádíme, je nutné, aby byla přesně shodna součtu Základ+ DPH.

Číslo bank. účtu. - Číslo účtu dodavatele uvedeného na faktuře. Textový řetězec.

Protiúčet - Účet MD. Odkazuje na účty v Účtovém rozvrhu. Odkazuje opět na kód/zkratku daného účtu.

Prim. účet - Účet DAL. Odkazuje na účty v Účtovém rozvrhu. Odkazuje opět na kód/zkratku daného účtu.

Typ dokladu - Odkazuje na typ dané faktury, uvádějte kód daného typu(stejný postup aplikujte i při uvádění hodnot číselníků).

Měna - Měna faktury, odkazuje na číselník měn(uvádět kód). V případě, že se jedná o fakturu domácí měny, není nutné uvádět.

Firma - Kód/zkratka firmy v adresáři. Pokud je sloupec uveden, údaje příslušné firmy se doplní automaticky z adresáře.

Město - Město, kde se nachází firma. Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.

PSČ - PSČ dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.

Ulice - Ulice dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.

Stát - Stát dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.

IČO - IČO dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.

DIČ - DIČ dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.

Osvob., bez DPH [Kč] - Sloupec částky osvobozené od (povinný sloupec v případě uvádění částky).

Řádky DPH - Řádky přiznání DPH, uvádějte jejich kód (dohledatelný opět v číselnících).

Stát DPH - Stát, kde uplatňujete DPH. Odkazuje na číselník států, doplňujte jeho kód/zkratku.

Datum zaúčt. - Datum zaúčtování(DD.MM.YYYY), není potřeba vyplňovat, doplní se automaticky na základě zaúčtování.

Bankovní účet - Bankovní účet (váš) ze seznamu bankovních účtů, doplňujte jeho kód.

Předpis zaúčtování - Předpis zaúčtování přijaté faktury. Odkazuje na číselník předpisů zaúčtování(uvádějte jeho kód).

Řádek kon. hl. - Řádky kontrolního hlášení.Doplní se na základě předpisu zaúčtování (za předpokladu, že je obsahuje).

Číslo došlé - Číslo došlé přijaté faktury. Povinné pole.

Veškeré vlastnosti evidence vydaných faktur naleznete na adrese: https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-prijata/properties

Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.

Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů.

Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se v evidenci přijatých faktur nově naimportovaná faktura.

Našli jste odpověď?