Všechny sbírky
Výukové články
Uzavření období
Souhrn kroků při závěrce kalendářního roku
Souhrn kroků při závěrce kalendářního roku

Stručný souhrn kroků při závěrce kalendářního roku ve Flexi

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Závěrkové práce a jejich příprava jsou nezbytným podkladem pro správné uzavření účetního období a je zapotřebí jim věnovat zvýšenou pozornost.

Inventury skladových zásob a hmotného/nehmotného majetku a pokladen

1.před započetím inventury formálně zkontrolovat sklad, zda:

 • neobsahuje záporné hodnoty u fyzického a finančního množství,

 • jsou zlikvidovány veškeré požadavky na výdej,

 • dle účetních zákonů je platná, pokud je provedená v posledním čtvrtletí, např. k 30.10.

2. zkontrolovat stav účtů pořízení materiálu a zboží a vyřešit případné rozdíly

 • zejména u podvojného účetnictví

3. provést inventuru skladových zásob (menu Zboží – Inventury):

 • fyzická inventura pokladen – ručně spočítejte peníze v pokladně a následně výsledek zkontrolujte se stavem v systému Flexi (menu Peníze – Pokladna),

 • fyzická inventura skladu,

4. fyzická inventura dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku,

Dokladové inventury a práce spojené s účetní závěrkou

1.zaúčtování inventárních rozdílů u skladu, pokladen a majetku,

2. menu Účetnictví – Inicializace následujícího účetního období (je možné opakovat)

 • s inicializací se současně převede sklad, viz zaškrtávátko Provést převod skladu, a uskuteční se výpočet kurzových rozdílů z pohledávek a závazků,

 • upozornění: pokud byste sklad nepřevedli, jeho položky by se v následujícím roce nenabídly,

3. vytvořit doklady opravných položek ke skladovým zásobám,

4. odsouhlasit pohledávky a závazky s odběrateli a dodavateli,

5. vytvořit opravné položky k pohledávkám,

 • menu Účetnictví – Účetní výstupy – Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti a zde sestava Neuhrazené pohledávky/závazky dle splatnosti,

6. zaúčtovat rezervy,

7. menu Účetnictví - Interní doklady,

 • vytvořit kurzové rozdíly k bankovním a pokladním účtům v cizí měně a další kurzové rozdíly, které nebyly inicializací provedeny,

8. zaúčtovat doklady časového rozlišení nákladů a výnosů,

9. zkontrolovat stavy bankovních účtů na bankovních výpisech,

10. vyčíslit rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy,

11. zkontrolovat návaznost hospodářského výsledku mezi rozvahou a výsledovkou,

12. zkontrolovat formální správnost zaúčtování,

13. dokladová inventura – vypsat zůstatek na účtu,

14. zjistit hospodářský výsledek před zdaněním, vyčíslit položky upravující hospodářský výsledek na základě ustanovení Zákona o daních z příjmů, zjistit daňový základ, vypočítat a zaúčtovat daň (v případě potřeby i odloženou),

15. vyhotovit účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, eventuálně další potřebné výkazy),

16. uzavřít účetní období a převést konečné zůstatky stavu syntetických účtů do následujícího účetního období (viz menu Účetnictví – Inicializace následujícího účetního období (je možné opakovat)),

17. uzamknout účetní období,

18. vytvořit daňové přiznání,

 • zpracovat doklady pro daňové přiznání – zejména vyloučení nedaňových nákladů, vyčíslení rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy, podchycení odpočitatelných položek.

Dostali jste odpověď na svou otázku?