V této kapitole se podíváme na konkrétní příklad importu z Excelu do evidence vydaných faktur. Pro obecné principy importů z Excelu doporučujeme nastudovat první kapitolu - Úvod. Importy z Excelu jsou dostupné od varianty Business.

Pokud vaše licence obsahuje importy vydaných faktur, budou k dispozici v modulu Nástroje (Nástroje -> Import -> Import z excelu -> Vydané faktury).

Doporučení: Pokud máte ve Flexi již existující faktury podobné s fakturou, kterou hodláte importovat, je vyexportovaný Excel existující faktury možné použít jako vzor pro import.

Nyní se již přesuneme k importu konkrétní vydané faktury. Importovat budeme následující soubor: fakVyd_vzor.xlsx

Jelikož Excel obsahuje názvy sloupců, zaškrtneme při výběru sloupců možnost "Ignorovat první řádku (názvy sloupců)".

Upozornění: Pořadí sloupců vybraných pro import musí být přesně shodné s pořadím sloupců v Excelu.

Typ dokladu - Odkazuje na typ dané faktury, uvádějte kód daného typu (stejný postup aplikujte i při uvádění hodnot číselníků).

Interní číslo - Interní číslo dané faktury. Povinné pole.

Vystaveno - Datum vystavení, uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.12.2018).

Splatnost - Datum splatnosti, uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.12.2018).

Název firmy - Název firmy, textový řetězec (při vyplnění sloupce "Firma" se doplní automaticky na základě adresáře).

Celkem [Kč] - Celková částka faktury. Pokud ji uvádíme, je nutné, aby byla přesně shodna součtu Základ+ DPH.

Základ DPH sníž. [Kč] - Sloupec částky základu příslušné sazby (povinný sloupec v případě uvádění částky).

DPH snížená [Kč] - Sloupec částky DPH příslušné sazby (povinný sloupec v případě uvádění částky).

Středisko - Odkazuje na středisko v číselníku, obdobně jako u typu dokladu uvádíme jeho kód/zkratku.

Datum zdaň. pl. - Datum zdanitelného plnění, uvádějte ve formátu DD.MM.YYYY (např. 01.12.2018).

Popis - Popis faktury, textový řetězec (max. délka 255).

Variabilní symbol - Variabilní symbol, textový řetězec (max. délka 30).

Měna - Měna faktury, odkazuje na číselník měn(uvádět kód). V případě, že se jedná o fakturu domácí měny, není nutné uvádět.

Forma úhrady - Forma úhrady, odkazuje na číselník forem úhrady (uvádějte její kód).

Firma - Kód/zkratka firmy v adresáři. Pokud je sloupec uveden, údaje příslušné firmy se doplní automaticky z adresáře.

Město - Město, kde se nachází firma.Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.

PSČ - PSČ dané firmy (odběratele).Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.

Ulice - Ulice dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.

Stát - Stát dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.

IČO - IČO dané firmy (odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.

DIČ - DIČ dané firmy(odběratele). Textový řetězec (max. 255 znaků). Doplní se automaticky na základě sloupce Firma.

Řádky DPH - Řádky přiznání DPH, uvádějte jejich kód (dohledatelný opět v číselnících).

Stát DPH - Stát, kde uplatňujete DPH. Odkazuje na číselník států, doplňujte jeho kód/zkratku.

Dobropisováno - Byla faktura dobropisována? Logická hodnota (ANO = 1; NE = 0).

Datum zaúčt. - Datum zaúčtování(DD.MM.YYYY), není potřeba vyplňovat, doplní se automaticky na základě zaúčtování.

Bankovní účet - Bankovní účet ze seznamu bankovních účtů, doplňujte jeho kód.

Předpis zaúčtování - Předpis zaúčtování dané faktury, stejně jako u ostatních číselníků, doplňujte jeho kód.

Prim. účet - Účet MD. Odkazuje na účty v Účtovém rozvrhu. Odkazuje opět na kód/zkratku daného účtu.

Protiúčet - Účet DAL. Odkazuje na účty v Účtovém rozvrhu. Odkazuje opět na kód/zkratku daného účtu.

Účet DPH zákl. - Účet základní DPH.Odkazuje na účty v Účtovém rozvrhu. Odkazuje opět na kód/zkratku daného účtu.

Účet DPH sníž. - Účet snížené DPH.Odkazuje na účty v Účtovém rozvrhu. Odkazuje opět na kód/zkratku daného účtu.

Účet DPH 2. sníž. - Účet 2. snížené DPH. Odkazuje na účty v Účtovém rozvrhu. Odkazuje opět na kód/zkratku daného účtu

Veškeré vlastnosti evidence vydaných faktur naleznete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/properties

Po vybrání příslušných sloupců stiskněte tlačítko "Ok" a zobrazí se tabulka s datovými typy daných sloupců a jejich vlastnostmi.

Po stisku tlačítka "OK" vyberte příslušný soubor k importu a znovu potvrďte souhlas s importem záznamů.

Pokud by import neprošel a bylo by zapotřebí Excel upravit, mělo by se zobrazit okno s konkrétními chybami, příp. možnost odeslat hlášení o chybě na podporu Flexi.

Pokud import v pořádku projde, zobrazí se v evidenci vydaných faktur nově naimportovaná faktura.

Našli jste odpověď?