Účetní výstupy není nutno generovat pouze přes desktopovou aplikaci či webové rozhraní. Stejně tak, jako ostatní data, je můžete získat pomocí REST API ABRA Flexi.

V dokumentaci naleznete veškeré nové účetní výstupy s možností generace přes REST API.

Souhrnné hlášení k DPH

Adresa

/c/firma/souhrnne-hlaseni-dph.pdf

firma - nahraďte za identifikátor firmy

Parametry

Dva parametry pro období jsou vždy povinné (buďto rok a ctvrtleti, nebo rok a mesic).

 • rok - rok přiznání (např. 2018)

 • ctvrtleti - pro čtvrtletní podání (hodnoty 1 až 4)

 • mesic - pro měsíční podání (hodnoty 1 až 12)

 • statId - stát pro zpracování přiznání (id objektu z evidence /stat), výchozí je stát legislativy z nastavení firmy

Příklady

GET/c/firma/souhrnne-hlaseni-dph.pdf?rok=2018&mesic=2&statId=38

V případě odpovědi 200 OK dojde k vygenerování příslušného PDF souboru.

Účetní analýza zakázky

Adresa

/c/firma/analyza-zakazky.pdf

firma - nahraďte za identifikátor firmy

Parametry

Povinné jsou pouze parametry období (uctovaniOd a uctovaniDo).

 • report-name - výchozí je analyzaZakazky, pokud není parametr uveden

 • uctovaniOd - počáteční datum účtování ve formátu "yyyy-MM-dd" (např. 2017-01-01)

 • uctovaniDo - koncový datum účtování ve formátu "yyyy-MM-dd" (např. 2017-12-31)

 • strediskoId - id objektu z evidence /stredisko (lze použít více těchto parametrů - např. strediskoId=1&strediskoId=2)

 • zakazkaId - id objektu z evidence /zakazka (lze použít více těchto parametrů - např. zakazkaId=4&zakazkaId=6)

 • cinnostId - id objektu z evidence /cinnost (lze použít více těchto parametrů - např. cinnostId=1&cinnostId=2)

Příklady

GET/c/firma/analyza-zakazky.pdf?uctovaniOd=2017-01-01&uctovaniDo=2017-12-31&zakazkaId=4&zakazkaId=6

V případě odpovědi 200 OK dojde k vygenerování příslušného PDF souboru.

Neuhrazené pohledávky/závazky po splatnosti

Adresa

/c/firma/po-splatnosti.pdf

firma - nahraďte za identifikátor firmy

Parametry

Pokud jsou uvedeny parametry rozmezi1-6, musí být každá hodnota stejná nebo větší, než hodnota předešlá. Parametr datumVypoctu je povinný.

 • report-name - výchozí je poSplatnosti, pokud není parametr uveden

 • datumVypoctu - datum výpočtu reportu ve formátu "yyyy-MM-dd" (např. 2018-09-01)

 • modul - kódy účetních modulů (FAP, FAV, PHL, ZAV), lze použít více těchto parametrů - např. modul=FAV&modul=PHL

 • rozmezi1 - rozmezí splatností ve dnech (výchozí 30)

 • rozmezi2 - rozmezí splatností ve dnech (výchozí 60)

 • rozmezi3 - rozmezí splatností ve dnech (výchozí 90)

 • rozmezi4 - rozmezí splatností ve dnech (výchozí 180)

 • rozmezi5 - rozmezí splatností ve dnech (výchozí 360)

 • rozmezi6 - rozmezí splatností ve dnech (výchozí 720)

Příklady

GET/c/firma/po-splatnosti.pdf?report-name=poSplatnostiDleDokladu&datumVypoctu=2018-09-01&rozmezi1=0&modul=FAP&modul=PHL

V případě odpovědi 200 OK dojde k vygenerování příslušného PDF souboru.

Soupis nákladů a výnosů

Adresa

/c/firma/vysledovka-po-uctech.pdf

firma - nahraďte za identifikátor firmy

Parametry

 • report-name

 • ucetniObdobi - kód účetního období (např. 2018), výchozí je aktuální účetní období

 • filtrUcty - kódy účtů, případně jejich prefix nebo rozsah, oddělené čárkou (např. 311000,32,3-4)

 • ucet - kód účtu (lze použít více těchto parametrů - např. ucet=code:211001&ucet=code:112001)

 • danoveUcty - pokud není uveden, jsou zahrnuty daňové i nedaňové účty

 • strediskoId - id objektu z evidence /stredisko (lze použít více těchto parametrů - např. strediskoId=1&strediskoId=2)

 • cinnostId - id objektu z evidence /cinnost (lze použít více těchto parametrů - např. cinnostId=1&cinnostId=2)

 • mena - kód měny (lze použít více těchto parametrů - např. mena=code:CZK&mena=code:EUR)

Příklady

GET/c/firma/vysledovka-po-uctech.pdf?report-name=vysledovkaPoUctechStavy&ucetniObdobi=2018&mena=code:CZK&danoveUcty=true

V případě odpovědi 200 OK dojde k vygenerování příslušného PDF souboru.

Soupis aktiv a pasiv

Adresa

/c/firma/rozvaha-po-uctech.pdf

firma - nahraďte za identifikátor firmy

Parametry

 • report-name

 • ucetniObdobi - kód účetního období (např. 2018), výchozí je aktuální účetní období

 • filtrUcty - kódy účtů, případně jejich prefix nebo rozsah, oddělené čárkou (např. 311000,32,3-4)

 • ucet - kód účtu (lze použít více těchto parametrů - např. ucet=code:211001&ucet=code:112001)

 • strediskoId - id objektu z evidence /stredisko (lze použít více těchto parametrů - např. strediskoId=1&strediskoId=2)

 • cinnostId - id objektu z evidence /cinnost (lze použít více těchto parametrů - např. cinnostId=1&cinnostId=2)

 • mena - kód měny (lze použít více těchto parametrů - např. mena=code:CZK&mena=code:EUR)

Příklady

GET/c/firma/rozvaha-po-uctech.pdf?report-name=rozvahaPoUctechObraty&mena=code:CZK&filtrUcty=2,32,022001&ucet=code:082001&strediskoId=1

V případě odpovědi 200 OK dojde k vygenerování příslušného PDF souboru.

Výkaz hospodaření

Adresa

/c/firma/vykaz-hospodareni.pdf

firma - nahraďte za identifikátor firmy

Parametry

 • report-name - hodnota vykazHospodareni (povinná)

 • ucetniObdobi - kód účetního období (např. 2018), výchozí je aktuální účetní období

 • filtrUcty - kódy účtů, případně jejich prefix nebo rozsah, oddělené čárkou (např. 311000,32,3-4)

 • ucet - kód účtu (lze použít více těchto parametrů - např. ucet=code:211001&ucet=code:112001)

 • mesicRok - měsíc a rok ve formátu “měsíc.rok” (měsíc hodnoty 1-12, rok odpovídající účetnímu období) - např. 4.2018 (parametr je povinný)

 • strediskoId - id objektu z evidence /stredisko (lze použít více těchto parametrů - např. strediskoId=1&strediskoId=2)

 • cinnostId - id objektu z evidence /cinnost (lze použít více těchto parametrů - např. cinnostId=1&cinnostId=2)

 • mena - kód měny (lze použít více těchto parametrů - např. mena=code:CZK&mena=code:EUR)

Příklady

GET/c/firma/vykaz-hospodareni.pdf?report-name=vykazHospodareni&ucetniObdobi=2018&mesicRok=4.2018&mena=code:CZK

V případě odpovědi 200 OK dojde k vygenerování příslušného PDF souboru.

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML

Adresa

/c/firma/rozvaha-vykaz.xml

Parametry (povinné):

 • druh

 • rozsah

 • typ (účetní jednotky)

Příklady

Chyba při nevypočtení sestavy

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/rozvaha-vykaz.xml?druh=B&rozsah=P&typ=M

400 Bad Request

<?xml version="1.0"?> <success>false</success>

<?xml version="1.0" ?>
<winstrom version="1.0">
<success>false</success>
<message>Pro vygenerování Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v XML musí být vypočtené sestavy Rozvaha v plném rozsahu od r. 2018 a Výkaz zisku a ztráty - druhové členění od r.2016.</message>
</winstrom>

Správný request

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/rozvaha-vykaz.xml?druh=B&rozsah=P&typ=M

200 OK

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Pisemnost nazevSW="ABRA Flexi" verzeSW="2020.3.0.3-SNAPSHOT-20201118-r29393">
<DPPDP8 verzePis="05.01.01">
<VetaD c_nace="582000" c_ufo_cil="451" dapdpp_forma="B" dokument="DP8" k_uladis="DPP" kat_uj="M" typ_dapdpp="A" typ_popldpp="1" typ_zo="A" uv_vyhl="500" zdobd_do="30.06.2019" zdobd_od="01.07.2018"/>
<VetaP c_orient="7b" c_pop="1422" c_pracufo="2005" c_telef="371124340" dic="28019920" naz_obce="Praha 15" opr_jmeno="Stanislav" opr_postaveni="Jednatel" opr_prijmeni="Kurinec" psc="15500" ulice="Jeremiášova 1422/7b" zkrobchjm="ABRA Flexi s.r.o."/>
<VetaO/>
<VetaUA c_radku="1" kc_brutto="0" kc_korekce="0" kc_netto="0" kc_netto_min="0"/>
<VetaUA c_radku="2" kc_brutto="0" kc_korekce="0" kc_netto="0" kc_netto_min="0"/>
<VetaUA c_radku="3" kc_brutto="0" kc_korekce="0" kc_netto="0" kc_netto_min="0"/>
...

<VetaUB c_radku="1" kc_min="13817245.31" kc_sled="3788007.63"/>
<VetaUB c_radku="2" kc_min="0" kc_sled="0"/>
<VetaUB c_radku="3" kc_min="2987294.06" kc_sled="664191.27"/>
...

<VetaUD c_radku="64" kc_min="0" kc_sled="0"/>
<VetaUD c_radku="65" kc_min="0" kc_sled="0"/>
<VetaUD c_radku="66" kc_min="0" kc_sled="0"/>
</DPPDP8>
</Pisemnost>

Výkaz zisku a ztráty

Adresa

/c/firma/sestava.pdf

Parametry

report-name

 • vysledovka$$SUM - Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu

 • vysledovka$$NES - Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Příklady

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/sestava.pdf?report-name=vysledovka$$SUM

V případě odpovědi 200 OK dojde k vygenerování příslušného PDF souboru.

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/sestava.pdf?report-name=vysledovka$$NES

V případě odpovědi 200 OK dojde k vygenerování příslušného PDF souboru.

Přehled o peněžních tocích

Adresa

/c/firma/sestava.pdf

Parametry

report-name

 • cashFlow$$NES - Přehled o peněžních tocích

 • cashFlow$$MIN_OBDOBI - Přehled o peněžních tocích (včetně údajů za minulé období)

Příklady

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/sestava.pdf?report-name=cashFlow$$NES

V případě odpovědi 200 OK dojde k vygenerování příslušného PDF souboru.

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/sestava.pdf?report-name=cashFlow$$MIN_OBDOBI

V případě odpovědi 200 OK dojde k vygenerování příslušného PDF souboru.

Rozvaha

Adresa

/c/firma/sestava.pdf

Parametry

report-name

 • rozvaha$$SUM_ZAKL - Rozvaha v základním rozsahu

 • rozvaha$$SUM - Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

 • rozvaha$$NES - Rozvaha v plném rozsahu

Příklady

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/sestava.pdf?report-name=rozvaha$$SUM_ZAKL

V případě odpovědi 200 OK dojde k vygenerování příslušného PDF souboru.

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/sestava.pdf?report-name=rozvaha$$SUM

V případě odpovědi 200 OK dojde k vygenerování příslušného PDF souboru.

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/sestava.pdf?report-name=rozvaha$$NES

V případě odpovědi 200 OK dojde k vygenerování příslušného PDF souboru.

Obratová předvaha

Adresa

/c/firma/obratova-predvaha.pdf

Parametry

Pokud nejsou uvedeny, tak je výchozí Obratová předvaha (na výšku) za aktuální účetní období.

 • report-name

 • ucetniObdobi - kód účetního období ve tvaru s code: (např. code:2019)

 • koncovyMesicRok - pouze obraty do zadaného měsíce ve formátu MM/yyyy “měsíc/rok” (např. 06/2019 pro obraty do června roku 2019)

 • pocetMesicu - počet měsíců v obratu

 • strediskoId - id objektu z evidence /stredisko (lze použít více těchto parametrů - např. strediskoId=1&strediskoId=2)

 • mena - kód měny ve tvaru s code: (lze použít více těchto parametrů - např. mena=code:CZK&mena=code:EUR)

 • filtrUcty - kódy účtů, případně jejich prefix nebo rozsah, oddělené čárkou (např. 311000,32,3-4)

 • ucet - kód účtu (lze použít více těchto parametrů - např. ucet=code:211001&ucet=code:112001)

Příklady

GET https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/obratova-predvaha.pdf?report-name=Predvaha&ucetniObdobi=code:2020&koncovyMesicRok=06/2020&pocetMesicu=12&strediskoId=1&mena=code:USD&filtrUcty=3&ucet=code:211001&ucet=code:112001

V případě odpovědi 200 OK dojde k vygenerování příslušného PDF souboru.

Našli jste odpověď?