Legislativní změny od 2022

Informace o legislativních změnách od roku 2022

Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zajímá vás, jaké jsou legislativní novinky pro rok 2022 a jak na tyto změny reaguje ABRA Flexi? Jejich výčet týkající se programu najdete v tomto článku.

Obsah:

Změny ve mzdách

Průměrná a minimální mzda

Minimální mzda pro rok 2022 činí 16 200 Kč a průměrná mzda 38 911 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má samozřejmě dopad i na zvýšení slevy na dani za umístění dítěte, zvýší se hranice pro osvobozené důchody a také se změní hranice minimálního příjmu pro měsíční a roční daňový bonus. Zvýšení minimální mzdy má také dopad na doplatek zdravotního pojištění do minima , které je nyní 2 187 Kč. Tyto změny byly aplikovány do Flexi v rámci verze 2022.1.

Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka byla pro rok 2022 opět zvýšena, a to na 30 840 Kč za rok (měsíčně 2 570 Kč). Sleva je opět upravena ve verzi 2022.1.

Daňové zvýhodnění na děti

Ke zvýšení došlo také na straně daňových zvýhodnění na děti. Ke zvýšení dojde ale až v případě, kdy zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění na dvě a více dětí, zvýhodnění na jedno dítě zůstává beze změny. Sleva za druhé dítě nově činí 1 860 Kč, za třetí a další dítě 2 320 Kč, pro děti ZTP platí dvojnásobek slevy.

Zvýšení pro rok 2021 nešlo aplikovat v měsíčních mzdách, ale až v rámci ročního zúčtování daní u zaměstnavatele, případně v podaném daňovém přiznání. Ve verzi 2022.1. už se nachází formulář pro roční zúčtování, kde je možné zvýšení pro rok 2021 uplatnit. Stejně tak jsou v ní upraveny slevy na děti uvedené výše.

Daňový bonus

Zrušila se hranice pro výplatu daňového bonusu. Dříve byla nastavena horní hranice na 60 300 Kč, ta je nyní zrušena, ale příjem musí být vyšší než 8 100 Kč.

Paušální daň

Taktéž došlo ke zvýšení paušální daně pro OSVČ na 5 994 Kč. Výše platby daně je ve stejné výši 100 Kč, platba na zdravotní pojištění a sociální pojištění se zvyšuje. V platbě paušální daně je tak zahrnuta platba na sociální pojištění ve výši 3 267 Kč a platba na zdravotní pojištění ve výši 2 267 Kč.

Zálohová daň

Od verze 2022.1. je upravena zálohová daň ve výši 23 % při překročení hranice 155 644 Kč.

Sociální pojištění

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění je nyní 1 867 728 Kč, od této hranice příjmu se neodvádí sociální pojištění.

nové redukční hranice pro výpočet náhrad za nemoc, nová částka pro maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění.

Zdravotní pojištění

V případě invalidity se odvádí snížené zdravotní pojištění, do částky 14 570 Kč se zdravotní pojištění neodvádí vůbec. Opět je tento limit upraven v rámci verze 2022.1.

Stravenkový paušál

Hranice stravenkového paušálu se také zvýšila, a to na 82,60 Kč. Pokud chcete upravit tuto částku, můžete tak učinit v menu Zaměstnanci - Personalistika, kde na záložce Stálé mzdové složky upravíte částku u složky Stravenkový paušál:

Je nutné mít opět aktualizováno na verzi 2022.1.

Příplatek za prostředí

Příplatek za prostředí činí pro rok 2022 9,64 Kč. Tato částka je upravena ve verzi 2022.1. v sekci Zaměstnanci - Nastavení mzdových složek:

Náhrady za nemoc

Pro rok 2022 byly od verze 2022.1. upraveny redukční hranice, které činí:

 • 227,15 Kč

 • 340,55 Kč

 • 681,10 Kč

Ošetřovné

Ošetřovné mohou od roku 2022 čerpat nejen osoby, které žijí ve společné domácnosti, ale také i pro blízké příbuzné, které se o nemocného starají, ale nebydlí s ním. Ošetřovné tedy nyní mohou čerpat:

 • příbuzní v přímé linii (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata atd.),

 • sourozenci (bez ohledu na to, zda mají společného jednoho, nebo oba rodiče),

 • manželé a registrovaní partneři,

 • rodiče manželů či registrovaných partnerů.

Intrastat

Prahy pro vykazování údajů

Prahy pro vykazování do Intastatu zůstávají neměnné, a to 12 mil. Kč v obou směrech obchodu. Vykazujete tedy jen ten pohyb, u kterého dojde k překročení tohoto prahu.

Zjednodušené vykazování

Výkaz o vývozu a výkaz o dovozu zboží je nově možné vyhotovit ve formě zjednodušeného hlášení v těchto případech:

 • pokud za předcházející kalendářní rok celková hodnota zboží vyvezeného do jiných členských států EU nebo dovezeného z jiných členských států EU nepřesáhla výši 20 000 000 Kč, a

 • pokud za předcházející kalendářní rok nevyvezla nebo nedovezla zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování (seznam je stanoven ve formě číselníku sdělením Českého statistického úřadu – pro nadcházející období se jedná o sdělení č. 498/2021 Sb.).

Od verze 2022.1. je tedy v menu Účetnictví - Účetní výstupy - Generování intrastatu možné zvolit u výkazu pole "zjednodušený režim":

Rozšíření okruhu údajů ve standardním výkazu

Nově je nutné vykazovat na straně dovozu také tyto údaje:

 • zemi původu vyváženého zboží,

  Aby doklad vstoupil do výkazu pro intrastat, je také nutné vyplnit větu v poli Zvláštní pohyb:

 • daňové identifikační nebo obdobné číslo, které bylo přiděleno pro účely DPH partnerskému subjektu v členském státě Evropské unie, kam bude zboží vyvezeno; v případě, že bylo zboží vyvezeno pro odběratele, který nemá přiděleno DIČ nebo jiné obdobné číslo pro účely DPH, nebo zpravodajská jednotka toto číslo nezná, vyjádří se v hlášení kódem „QV123“. Pokud se tedy na dokladu nenachází DIČ, Flexi použije od verze 2022.1. kód QV123.

Limit malých zásilek

Od roku 2022 došlo ke zvýšení limitu malých zásilek (vykazování pod kódem „MZ“), a to z původních 200 eur na 400 eur.

Zaokrouhlování doplňkových měrných jednotek

Zaokrouhlování doplňkových měrných jednotek se v roce 2022 bude provádět následujícím způsobem:

 • pokud je množství v doplňkové měrné jednotce zboží menší než číslo 1, uvede se s přesností na tři desetinná místa,

 • pokud je množství v doplňkové měrné jednotce zboží vyšší než číslo 1, uvede se matematicky zaokrouhleně na celá čísla,

 • InstatOnline a InstatDesk však umožní uvést množství v doplňkové měrné jednotce i nezaokrouhleně a po upozornění a odsouhlasení zpravodajskou jednotkou provede zaokrouhlení samotná aplikace pro vykazování Intrastatu.

Dostali jste odpověď na svou otázku?