Pokud máme všechny transakce týkající se majetku evidované v kartách majetku můžeme se před účetní závěrkou pustit do základních kontrol, které by měly odhalit zda je vše zaúčtované.

K účetnímu zpracování zařazení/vyřazení/zhodnocení/účetních odpisů majetku dojde v modulu Účetnictví. Najdete je v Účetnictví/účetní výstupy/účetní deník.

Nejprve je tedy nutné mít zpracovanou kartu majetku a v ní generované účetní a daňové odpisy. V případě, že vyžadujete proúčtování zařazení majetku je nutné mít taktéž v kartě zaškrtnuto. Dále tak platí i pro technické zhodnocení atd.

Pod účty které budou doplněny v kartě majetku se dané operace proúčtují v účetním deníku.

Vstoupíme tedy do účetního deníku a za filtrujeme období daného účetního období. Pro zobrazení operací agendy majetek doporučuji zúžit filtraci na "Název modulu - Majetek".


Následně můžeme provést kontrolu účtů třídy 01,02,03 za dané účetní období v obratové předvaze na výstup "Přehled stavu majetku k datu"

Účetnictví/účetní výstupy/Obratová předvaha

Majetek/Stav majetku k datu 31.12.2020

Stejně tak je možné provést i kontrolu účetních odpisů na přehled stavu majetku.


Základní kontroly

  • kontrola účtů 50. a 51.

Nemáme na účtech 50. a 51. (spotřebované nákupy/služby) zaúčtované transakce, které jsou ve skutečnosti pořízením dlouhodobého majetku nebo patří do pořizovací ceny dlouhodobého majetku.

Nemáme na účtech 51. (služby) zaúčtované transakce, které se mohou jevit jako opravy, ale ve skutečnosti se jedná o technické zhodnocení?

Zaměřit bychom se měli na částky nad 80 000 Kč, ale i kombinace (součty) jednotlivých částek tzv. soubory hmotných movitých věcí, které mohou být zaúčtovány dokonce na rozdílných účtech. Např. (zaúčtováno na 51.) správně na 04. resp. 02.

  • kontrola účtů 04. (nedokončený majetek)

Zde zkontrolujeme konečné zůstatky na těchto účtech a ověříme, zda již neměly být zahrnuty do pořizovací ceny zařazeného majetku (tedy převedeny na účty jednotlivých majetků).

  • kontrola účtů 05. (poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek)

Zaměříme se na to, zda zálohy na dlouhodobý majetek jsou skutečně promítnuty do pořizovací ceny.

Není na účtech 31. (poskytnuté provozní zálohy) zálohy, které byly ve skutečnosti zálohami na dlouhodobý majetek a došlo k promítnutí do pořizovací ceny tohoto majetku.

  • kontrola účtů 01., 02. a 03. (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný a neodepisovaný)

Zůstatky na jednotlivých majetkových účtech by měly odpovídat pořizovacím cenám v evidenci majetku (na kartách majetků).

Zůstatky těchto účtů by měly korespondovat s příslušnými řádky rozvahy (sloupec brutto).

Pokud účtujeme pořízení (zařazení) majetků výhradně přes účty 04., pak by měl obrat MD na účtech 01. 02. a 03. odpovídat obratu strany D účtů 04.

U vyřazení majetku by měl obrat na straně D účtů 01., 02. a 03. odpovídat obratu účtů 07. a 08. strany MD – vyřazení majetku.

  • kontrola účtů 07. a 08. (oprávky k majetku)

Obrat účtů 07. a 08. na straně D by měl odpovídat obratu účtů 55. (případně 54.) na straně MD – odpisy majetku nebo zůstatková cena při vyřazení (např. při prodeji neodepsaného majetku)

Našli jste odpověď?